Tønsberg gamle kirkegård med Mariakapellet. Foto: Daniel Korslund / Statsforvalternes fellestjenester

Økonomi i lokal gravplassmyndighet

Lokal gravplassmyndighet finansieres over kommunebudsjettet og ved brukerbetaling. Kommunen finansierer utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplasser. Kommunen kan også fastsette avgifter for bruk av gravkapell, anonym minnelund, navnet minnelund, urnevegg, kremasjon og feste av grav. Lokal gravplassmyndighet fremmer forslag om budsjett og avgifter forut for avgjørelse i kommunen.

Budsjettmapper
Budsjettmapper. Foto: Unsplash.

Gravplassmyndigheten finansieres på flere måter. En måte er gjennom overføring fra kommunene. En annen vanlig finansieringsmåte er gjennom festeavgifter. Det finnes også andre finansieringskilder.

Etter gravplassloven (§ 3 andre avsnitt) er det kommunen som "utreder" utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplasser etter budsjettforslag fra gravplassmyndigheten. Når det gjelder avgifter, kan disse tas inn for bruk av gravkapell, anonym minnelund, navnet minnelund, urnevegg, kremasjon og feste av grav. Avgiften fastsettes av kommunen etter forslag fra gravplassmyndigheten.

Avgiftene varierer fra kommune til kommune.

Teksten er oppdatert per 10. mars 2021.