Tønsberg gamle kirkegård med Mariakapellet. Foto: Daniel Korslund / Statsforvalternes fellestjenester

Ved bruk av Internet Explorer, anbefales blant annet Microsoft Edge i stedet slik at veilederen fungerer riktig.

Velkommen til Gravplassveilederen!

Veilederen ble opprettet og driftet av Gravplassrådgivningen/Gravplassrådgiver fram til 01.01.2021. Fra da ble ansvaret for Gravplassveilederen overført til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark i forbindelse med at statsforvalteren ble regional gravplassmyndighet. Oppgavene som regional gravplassmyndighet er samlet hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for hele landet.

Innholdet i denne veilederen vil bli fortløpende oppdatert for å reflektere oppdateringer og utviklinger av aktuelt regelverk mv.. Utkast til mal for forskrift om gravplassvedtekter blir oppdatert fra tid til annen og ligger på denne Gravplassveilederen, se eksemplevis nettsiden "Forskrift om gravplassvedtekter" under "Forvaltning" i navigasjonsmenyen øverst.

Gravplassveilederen er primært en veileder for lokale gravplassmyndigheter (kirkelige fellesråd eller kommuner), men vil også kunne inneholde nyttig informasjon for regionale og statlige instanser. 

I navigasjonsmenyen øverst finnes ulike overordnede kategorier, som hver omfatter en rekke undersider og temaer. Veilederen lenker hyppig til andre relevante sider og informasjonskilder. Vi vil oppfordre til å følge disse lenkene, da det vil bidra til å gi leseren både detaljert kunnskap om enkelttemaer og helhetlig overblikk over gravplassforvaltning som fag. Veilederen vil også gi leseren en innføring i aktuelt lovverk, blant annet forvaltningsloven og offentlighetsloven, som gravplassmyndigheten må forholde seg til. 

Dersom du som privatperson har spørsmål knyttet til en grav, må du kontakte den lokale gravplassmyndigheten i din kommune.

Endringer i veilederen

Det er nytt utkast til mal for forskrift om gravplassvedtekter av desember 2021.

Februar 2022 ble Gravplassveilederen oppdatert som følge av endringer i gravplassforskriften som trådte i kraft fra og med 01.01.2022, samt departementsrundskriv Q-05/2022 av 07.02.2022. Vi anbefaler å lese rundskrivet som finnes her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-endringar-i-gravplassforskrifta-urnevegg-osb/id2900217/

For øvrig er det gjort fortløpende endringer i Gravplassveilederen siden den første gang ble lansert.