Tønsberg gamle kirkegård med Mariakapellet. Foto: Daniel Korslund / Statsforvalternes fellestjenester

Gravplassveilederen har flyttet hit. I forbindelse med at statsforvalteren ble regional gravplassmyndighet fra 01.01.2021, har denne veilederen fått nytt design og blitt tilknyttet statsforvalterens nettsider. Ved bruk av Internet Explorer, anbefales Microsoft Edge i stedet slik at veilederen fungerer riktig.

Velkommen til Gravplassveilederen!

30.04.2021

Veilederen ble opprettet og driftet av Gravplassrådgivningen/Gravplassrådgiver fram til 01.01.2021. Fra da ble ansvaret for Gravplassveilederen overført til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark i forbindelse med at statsforvalteren ble regional gravplassmyndighet. Oppgavene som regional gravplassmyndighet er samlet hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for hele landet.

I forbindelse med at Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har overtatt ansvaret for Gravplassveilederen, har også nettsiden fått nytt design. Innholdet vil bli fortløpende oppdatert for å reflektere oppdateringer og utviklinger av aktuelt regelverk mv.. Når nå Gravplassveilederen re-lanseres, skal alle siste endringer i gravplassloven, gravplassforskriften og trossamfunnsloven være hensyntatt. Vi gjør også oppmerksom på at utkast til mal for forskrift om lokale gravplassvedtekter er revidert.

Nettsiden er primært en veileder for lokale gravplassmyndigheter (kirkelige fellesråd eller kommuner), men vil også kunne inneholde nyttig informasjon for regionale og statlige instanser. 

I navigasjonsmenyen øverst finnes ulike overordnede kategorier, som hver omfatter en rekke undersider og temaer. Veilederen lenker hyppig til andre relevante sider og informasjonskilder. Vi vil oppfordre til å følge disse lenkene, da det vil bidra til å gi leseren både detaljert kunnskap om enkelttemaer og helhetlig overblikk over gravplassforvaltning som fag. Veilederen vil også gi leseren en innføring i aktuelt lovverk, blant annet forvaltningsloven og offentlighetsloven, som gravplassmyndigheten må forholde seg til. 

Dersom du som privatperson har spørsmål knyttet til en grav, må du kontakte den lokale gravplassmyndigheten i din kommune.