Tønsberg gamle kirkegård med Mariakapellet. Foto: Daniel Korslund / Statsforvalternes fellestjenester

Gravplassveileder - generell del

Her forklares hva som inngår i gravplassveilederens generelle del. Nederst er lenker til selve veiledningen.

Graver på en gravplass om sommeren
Fra Haug kirkegård, Ringerike. Foto: Åse Skrøvset / Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

I denne veilederens generelle del inngår i hovedsak to typer av informasjon. For det første omtales de sentrale lovene forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven. For det andre behandles en rekke temaer som gis en overordnet omtale. Eksempler er krigsgraver, private gravsteder, trossamfunnsgravplasser, håndtering av aborterte fostre og dødfødte, og annet. Her berøres også gravplassregelverket helt overordnet. Gravregisteret er også omtalt.

Vi skiller i denne gravplassveilederen mellom lokal og regional gravplassmyndighet. Med lokal gravplassmyndighet sikter vi til kirkelig fellesråd (menighetsråd i kommuner med ett sokn) eller kommunen der ansvaret er overført dit etter gravplassloven § 23. Med regional gravplassmyndighet siktes det til statsforvalteren (tidligere fylkesmannen). Oppgavene som regional gravplassmyndighet er i stor grad samlet hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for hele landet.

Gjennomgangen av lovverk gjøres med sikte på spørsmål som har å gjøre med anlegg, drift og forvaltning av gravplasser.

Teksten er oppdatert per 27. juli 2023.