Mange av dagens gravplasser kan føres tilbake til middelalderen da det ble bygget kirker og anlagt gravplasser rundt disse. Gravplassene har gjennomgått store og gjennomgripende endringer, men de dokumenterer fremdeles tankesett og ritualer samt vesentlige sider ved religion, kulturhistorie, stilhistorie, materialbruk og håndverkstradisjoner fra middelalderen og fram til i dag. Gravplasser er i en særstilling som kulturminner da de forteller historier om hele samfunn, slekter og enkeltmennesker. Mange har et forhold til gravplassen og den har en sammensatt eierstruktur ved at soknet normalt eier selve gravplassen, mens de fleste gravminnene er i privat eie. Gravplassene er i kontinuerlig forandring, og det er derfor viktig å kjenne til kulturminneverdiene på stedet for å unngå at disse går tapt.

I undersidene gjennomgås sentrale lover og regler for gravplassen som kulturminne.

Teksten er oppdatert per 28. april 2021.