Forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven trådte i kraft 01.01.2020 og omhandler oppgavefordelingen mellom de ulike aktørene i kulturmiljøforvaltningen.

I forbindelse med regionreformen har Stortinget sluttet seg til at oppgaver og myndighet på kulturmiljøområdet overføres fra Riksantikvaren til fylkeskommunen pr. 1. januar 2020.

Enkeltsaksbehandlingen i første linje etter kulturminneloven (kml.) vil med dette i hovedsak overføres til fylkeskommunene og Sametinget.

Det geografiske ansvarsområdet for Riksantikvaren og Sametinget er hele landet, mens fylkeskommunens ansvarsområde er de respektive fylkene.

Riksantikvaren har som direktorat ansvaret for den overordnete og helhetlige nasjonale kulturmiljøpolitikken. Riksantikvaren er også fredningsmyndighet. Riksantikvaren beholder inntil videre forvaltningsansvaret for kirker.

Fylkeskommunen har med noen unntak myndighet til å tillate eller nekte inngrep i automatisk fredete kulturminner. For samiske kulturminner har Sametinget tilsvarende myndighet som fylkeskommunene.

Øverste ansvarlige kulturmiljømyndighet er Klima- og miljødepartementet.

Teksten er oppdatert per 22. mars 2021.