Når en gravplass nedlegges, fremgår det av gravplassloven § 8 tredje avsnitt at den skal være fredet i minst 40 år etter siste gravlegging. Det er gravplassmyndigheten som vedtar at en gravplass skal legges ned, men det kreves tilslutning fra kommunen og tillatelse fra statsforvalteren. Gravplasser som blir nedlagt blir ofte liggende som et kulturminne. Dersom gravplassen er eldre enn 1537, vil den være automatisk fredet etter kulturminneloven og skal bevares som et kulturminne. Det samme gjelder samiske kulturminner gravplasser fra år 1917 eller eldre.

Dersom et område på en nedlagt gravplass skal bebygges eller legges under fast dekke, skal området gjennomgraves og eventuelle likrester gravlegges i felles grav på gravplass, se gravplassforskriften § 11. Kulturmiljømyndigheten skal gis anledning til å uttale seg før gjennomgravning skjer.

For nærmere om nedleggelse av gravplass, se egen omtale.

Teksten er oppdatert per 22. mars 2021.