Tønsberg gamle kirkegård med Mariakapellet. Foto: Daniel Korslund / Statsforvalternes fellestjenester

Nedleggelse av gravplass

Av og til er det mest hensiktsmessig å nedlegge gravplasser. Nedleggelse av gravplass og bygninger på gravplass kan ikke skje uten etter tilslutning fra kommunen og med tillatelse fra statsforvalteren, jf. gravplassloven § 4. Videre følger det av lovbestemmelsen at statsforvalteren kan sette vilkår for tillatelsen. Myndigheten til å gi tillatelse med vilkår er samlet hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for hele landet.

Av gravplassloven § 8 følger at når en gravplass nedlegges, skal den være fredet i minst 40 år etter siste gravlegging.1 Av lovforarbeidene til § 8 følger dette:2

Et vedtak om nedlegging av [gravplass] … forutsettes å medføre at alle rettigheter knyttet til graver faller bort, men … [gravplass]smyndighetene vil fortsatt ha et ansvar for området. Etter utløpet av fredningstiden bør gravplassen gjennomgraves og alle synlige spor fjernes. Eierforholdet til området bør også være avklart før det gjøres vedtak om nedlegging.

Det følger av gravplassforskriften § 11 at det ikke kan kreves erstatning for rettigheter som faller bort som følge av at gravplass eller deler av den blir nedlagt. Omtale av nedlagt gravplass finnes i denne gravplassveilederens del om vern / gravplassen som kulturminne.

Teksten er oppdatert per 30. mars 2020.

1 Når det gjelder graver for utenlandske soldater og krigsfanger (krigsgraver) fra første og andre verdenskrig følger det av gravplassloven § 23a at disse skal være fredet uten tidsbegrensning. Nærmere regler om dette omtales i denne gravplassveilederens omtale av krigsgraver. Krigsgraver er også omtalt i Veileder ved funn av menneskelige levninger av november 2018 fra Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget)

2 Ot.prp. nr. 64 (1994-1995) s. 63.