Gravplassloven § 4 første avsnitt:

Anlegg, utvidelse, nedleggelse eller annen vesentlig endring av gravplass og bygninger på gravplass kan ikke skje uten etter tilslutning fra kommunen og med tillatelse fra statsforvalteren. Statsforvalteren kan sette vilkår for tillatelsen.

Statsforvalterens myndighet etter bestemmelsen er samlet hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for hele landet.

Av sammenhengen i gravplassloven § 4 første avsnitt synes det å være en forutsetning at tilslutning fra kommunen, eksempelvis hva gjelder finansiering, er på plass før statsforvalteren gir sin tillatelse. Kravet om tilslutningen fra kommunen henger sammen med kommunens økonomiske ansvar for anlegg, drift og forvaltning av gravplasser.1 Kravet om tilslutning fra kommunen kom inn i loven 1. januar 2012. Samtidig ble menighetsmøtets uttalerett fjernet fra gravplassloven § 4. I den forbindelse presiserte departementet at forvaltningslovens regler om saksbehandling, blant annet utredningsplikten i forvaltningsloven § 17, fortsatt ville gjelde i slike saker.2

Statsforvalteren, ved Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, har myndighet til å gi tillatelse til plan om anlegg, utvidelse og vesentlig endring av gravplassen. Statsforvalteren kan stille vilkår for tillatelsen. Et eksempel er at det stilles vilkår om beplantning i tillatelsen til gravplassplan.

Dersom Statsforvalteren i Vestfold og Telemark treffer et enkeltvedtak, er dette noe som kan påklages av parter og andre med rettslig interesse til departementet.

Særlig om "vesentlig endring av gravplass" i gravplassloven § 4

Naturlig språklig forståelse av ordlyden tilsier at det skal en del til for at en endring av gravplass anses for å være vesentlig. Samtidig må en ha i mente gravplassens egenart. Gravplassen er et spesielt sted som skal forvaltes med "orden og verdighet".3 Terskelen for hva som anses som en "vesentlig endring" i gravplassregelverket vil kunne være annerledes enn hva som utløser krav om byggetillatelse etter plan- og bygningsloven. Dersom det kreves byggetillatelse etter plan- og bygningsloven, vil det normalt kreve ny plan for gravplassen som skal godkjennes av regional gravplassmyndighet.4 Utover dette har departementet lagt til grunn at det at blir en konkret vurdering av om endringene krever ny plan.5

Teksten er oppdatert per 29. mars 2021, ny lovtekst hvor "fylkesmannen" er erstattet med "statsforvalteren" er satt inn 16. desember 2022.

1 Prop. 81 L (2010-2011) s. 23.

2 Rundskriv P-15/2011 av 20. desember 2011 om endringer i gravferdsloven og kirkeloven.

3 Gravplassloven § 3 første avsnitt.

4 Med utgangspunkt i e-post fra departementet til Gravplassrådgiver 20. juni 2013.

5 E-post fra departementet til Gravplassrådgiver 20. juni 2013.