Gravplassforskriften § 5 omhandler endring av gravplass:

§ 5. Endring av gravplass

Endring av hele eller deler av gravplass kan bl.a. skje ved oppfylling, utarbeidelse av nytt gravkart eller omlegging av veger. I forbindelse med endring kan grav forskyves med inntil en halv gravbredde og gravlengde uten at det bryter med forutsetningene for feste av grav. Antall graver i hvert feste skal være uforandret. Gravminner kan flyttes i overensstemmelse med nytt gravkart.

Dersom gravstørrelse, jorddybde eller grunnvannsstand ikke samsvarer med forskriftens krav, kan enkeltgrav, deler av en gravplass eller hele gravplassen stenges permanent for kistegravlegging. Dersom gjenbruk av kistegraver ikke er mulig på grunn av jordbunnsforholdene på gravplassen, jf. § 12 tredje ledd første setning, kan deler av eller hele gravplassen stenges permanent for kistegravlegging. Berørte rettighetshavere skal så langt det er mulig varsles skriftlig i god tid og senest tre uker før permanent stenging for kistegravlegging iverksettes. Gravplassmyndigheten kan vedta permanent stenging av enkeltgrav for kistegravlegging. Permanent stenging av hele eller deler av gravplassen for kistegravlegging må fastsettes i vedtektene for gravplassen.

Gravplassmyndigheten kan stenge gravplassen eller deler av den midlertidig for all gravlegging ved ekstreme værforhold.

Bestemmelsen i § 11 første ledd gjelder tilsvarende ved permanent eller midlertidig stenging.

Første avsnitt inneholder ikke en uttømmende liste over alt som må regnes som en endring av gravplass, men nevner eksempler på dette. For endringer som regnes som vesentlige gjelder det i tillegg egne prosedyrer.

 

Særlig om stenging av grav/graver

Oversikt

Andre, tredje og fjerde avsnitt i § 5 omhandler permanent eller midlertidig stenging av gravplass. Før 1. januar 2013 var det kun åpnet for midlertidig stenging etter gravplassforskriften § 5.1

Permanent eller midlertidig stenging etter gravplassforskriften må ikke forveksles med at kistegravlegging nektes fordi fredningstiden ikke har løpt ut og/eller tidligere benyttet grav ikke har et tilstrekkelig nedbrutt innhold.

Midlertidig stenging for kiste- og urnegravlegging

Det er anledning til midlertidig stenging for både kiste- og urnegravlegging ved ekstreme værforhold, jf. § 5 tredje avsnitt. Siste avsnitt med henvisning til gravplassforskriften § 11 første avsnitt innebærer at man ikke kan kreve erstatning for rettigheter som faller bort som følge av midlertidig stenging ved ekstreme værforhold.

Permanent stenging for kistegravlegging på grunn av gravstørrelse, jorddybde eller grunnvannstand

Etter § 5 andre avsnitt er det åpnet opp for permanent stenging for kistegravlegging dersom gravstørrelse, jorddybde eller grunnvannsstand ikke samsvarer med gravplassforskriftens krav. Stenging av hele eller deler av gravplass for kistegravlegging kan videre ikke være begrunnet i at det aktuelle gravfeltet for eksempel er vanskelig tilgjengelig, eller at jorda der det skal graves, inneholder store røtter eller stein.2

Det som kan stenges er;

  • enkeltgrav,
  • deler av en gravplass eller
  • hele gravplassen.

Uansett hvor omfattende stenging det er snakk om, skal berørte rettighetshavere så langt det er mulig varsles skriftlig i god tid og senest tre uker før permanent stenging for kistegravlegging iverksettes. Lokal gravplassmyndighet kan vedta stenging for enkeltgrav for kistegravlegging. Når det gjelder stenging av hele eller deler av gravplassen for kistegravlegging, må det fastsettes i gravplassvedtektene. I et slikt tilfelle må prosedyrene for endring av gravplassvedtekter følges.

Vi minner om at forvaltningslovens krav til saksbehandling må følges.

Departementet skriver i rundskriv P-12/2012 at stenging bare skal kunne skje når det foreligger slike tungtveiende grunner som er listet opp i § 5 annet avsnitt. I mange tilfeller vil det være mulig å utbedre forhold knyttet til gravstørrelse, jorddybde og grunnvannstand. Det kan for eksempel skje ved utarbeidelse av nytt gravkart, oppfylling av jord, eller drenering omkring et utsatt gravfelt. Dersom forholdene kan rettes innen fornuftige rammer, kan det ikke stenges for kistegravlegging.

Også ved permanent stenging for kistegravlegging kan det i likhet som ved midlertidig stengning for både urne- og kistegravlegging ikke kreves erstatning for rettigheter som faller bort som følge av stengingen, jf. gravplassforskriften § 5 siste avsnitt, jf. § 11 første avsnitt. I varselet som går til berørte rettighetshavere bør det informeres om at en ikke kan kreve erstatning.

Permanent stenging for gravlegging vil også kunne være en "vesentlig endring" etter gravplassloven § 4 første avsnitt. I så fall kan ikke stengingen skje uten etter tilslutning fra kommunen og med tillatelse fra statsforvalteren, nærmere bestemt Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Særlig om alternativ til rask stenging etter gravplassforskriften § 5 andre avsnitt første setning om gravstørrelse, jorddybde og grunnvannstand

Permanent stenging griper inn i rettighetene til festere av kistegrav. Av hensyn til festerne bør det tilstrebes å ta områder hvor gravstørrelse, jorddybde og grunnvannstand ikke samsvarer med gravplassforskriftens krav ut av bruk til kistegravlegging ved at fester fra neste forfall bare får anledning til å forlenge feste av graven som urnegrav, se rundskriv P-12/2012, og denne gravplassveilederens del om fornyelse av feste. At kravene som det er vist til i gravplassforskriften § 5 andre avsnitt første setning (om gravstørrelse, jorddybde eller grunnvannstand) ikke er oppfylt og forholdene ikke kan rettes innen fornuftige rammer, kan begrunne at feste bare kan forlenges som urnegrav.

Særlig om permanent stenging for kistegravlegging på grunn av jordbunnsforholdene

Dersom gjenbruk av kistegraver ikke er mulig på grunn av jordbunnsforholdene på gravplassen, jf. § 12 tredje avsnitt første setning, kan deler av eller hele gravplassen stenges permanent for kistegravlegging, jf. gravplassforskriften § 5 andre avsnitt andre setning. Denne regelen trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2022, og er omtalt i departementsrundskriv Q-05/2022 pkt. 2 Endring i gravplassforskrifta § 5 andre ledd om å stengje permanent for kistegravlegging. I rundskrivet fremgår det at avgjørelsen om å stenge er et enkeltvedtak ovenfor den enkelte ansvarlige eller fester, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b, selv om avgjørelsen om stengning er en forskrift og inngår i forskrift om gravplassvedtekter. Departementet har i ettertid sett at omtalen gikk for langt på dette punktet, se rundskriv Q-05/2023 som omtaler saksbehandlingen ved stengning for kistegravlegging på grunn av jordbunnsforholdene.3 Videre følger blant annet dette av rundskrivet:

Tilråding om bruk av gravplassforskriften § 5 andre ledd

Departementet rår til at gravplassforskriften § 5 andre ledd om permanent stenging for kistegravlegging normalt blir nytta dersom gravplasstyresmakta har klare teikn på at kistegravleggjing vil vere i strid med forskrifta § 12 tredje ledd («ikke finnes annet enn grove knokler og kisterester») i staden for å endre vilkåra i festekontraktane ved fornying.

Teksten er oppdatert per 1. juni 2023.

1 Fra 1. januar 2003.

2 Rundskriv P-12/2012 av 18. desember 2012 om endringer i gravferdsforskriften.

3 I samme rundskriv omtales også saksbehandlingen knyttet til forlengelse av fredningstid.