Gravplassforskriften § 5 omhandler endring av gravplass:

§ 5. Endring av gravplass

Endring av hele eller deler av gravplass kan bl.a. skje ved oppfylling, utarbeidelse av nytt gravkart eller omlegging av veger. I forbindelse med endring kan grav forskyves med inntil en halv gravbredde og gravlengde uten at det bryter med forutsetningene for feste av grav. Antall graver i hvert feste skal være uforandret. Gravminner kan flyttes i overensstemmelse med nytt gravkart.

Dersom gravstørrelse, jorddybde eller grunnvannsstand ikke samsvarer med forskriftens krav, kan enkeltgrav, deler av en gravplass eller hele gravplassen stenges permanent for kistegravlegging. Berørte rettighetshavere skal så langt det er mulig varsles skriftlig i god tid og senest tre uker før permanent stenging for kistegravlegging iverksettes. Gravplassmyndigheten kan vedta stenging for enkeltgrav. Stenging av hele eller deler av gravplassen må fastsettes i vedtektene for gravplassen.

Gravplassmyndigheten kan stenge gravplassen eller deler av den midlertidig for all gravlegging ved ekstreme værforhold.

Bestemmelsen i § 11 første ledd gjelder tilsvarende ved permanent eller midlertidig stenging.

Første avsnitt inneholder ikke en uttømmende liste over alt som må regnes som en endring av gravplass, men nevner eksempler på dette. For endringer som regnes som vesentlige gjelder det i tillegg egne prosedyrer.

 

Særlig om stenging av grav

Oversikt

Andre, tredje og fjerde avsnitt i § 5 omhandler permanent eller midlertidig stenging av gravplass. Før 1. januar 2013 var det kun åpnet for midlertidig stenging etter gravplassforskriften § 5.1

Permanent eller midlertidig stenging etter gravplassforskriften må ikke forveksles med at kistegravlegging nektes fordi fredningstiden ikke har løpt ut og/eller tidligere benyttet grav ikke har et tilstrekkelig nedbrutt innhold.

Midlertidig stenging for kiste- og urnegravlegging

Det er anledning til midlertidig stenging for både kiste- og urnegravlegging ved ekstreme værforhold, jf. § 5 tredje avsnitt. Siste avsnitt med henvisning til gravplassforskriften § 11 første avsnitt innebærer at man ikke kan kreve erstatning for rettigheter som faller bort som følge av midlertidig stenging ved ekstreme værforhold.

Permanent stenging for kistegravlegging

Etter § 5 andre avsnitt er det åpnet opp for permanent stenging for kistegravlegging dersom gravstørrelse, jorddybde eller grunnvannsstand ikke samsvarer med gravplassforskriftens krav. Det er tilstrekkelig at ett av forholdene er på plass for at stenging kan finne sted. Dårlige grunnforhold (typisk leirgrunn som fører til dårlig eller ingen nedbrytning), er ikke blant de grunner som gjør at man kan stenge en gravplass etter gravplassforskriften § 5 andre avsnitt, se omtale nederst her. Stenging av hele eller deler av gravplass for kistegravlegging kan videre ikke være begrunnet i at det aktuelle gravfeltet for eksempel er vanskelig tilgjengelig, eller at jorda der det skal graves, inneholder store røtter eller stein.2

Det som kan stenges er;

  • enkeltgrav,
  • deler av en gravplass eller
  • hele gravplassen.

Uansett hvor omfattende stenging det er snakk om, skal berørte rettighetshavere så langt det er mulig varsles skriftlig i god tid og senest tre uker før permanent stenging for kistegravlegging iverksettes. Lokal gravplassmyndighet kan vedta stenging for enkeltgrav for kistegravlegging. Når det gjelder stenging av hele eller deler av gravplassen for kistegravlegging, må det fastsettes i gravplassvedtektene. I et slikt tilfelle må prosedyrene for endring av gravplassvedtekter følges.

Vi minner om at forvaltningslovens krav til saksbehandling må følges.

Departementet skriver i rundskriv P-12/2012 at stenging bare skal kunne skje når det foreligger slike tungtveiende grunner som er listet opp i § 5 annet avsnitt. I mange tilfeller vil det være mulig å utbedre forhold knyttet til gravstørrelse, jorddybde og grunnvannstand. Det kan for eksempel skje ved utarbeidelse av nytt gravkart, oppfylling av jord, eller drenering omkring et utsatt gravfelt. Dersom forholdene kan rettes innen fornuftige rammer, kan det ikke stenges for kistegravlegging.

Også ved permanent stenging for kistegravlegging kan det i likhet som ved midlertidig stengning for både urne- og kistegravlegging ikke kreves erstatning for rettigheter som faller bort som følge av stengingen, jf. gravplassforskriften § 5 siste avsnitt, jf. § 11 første avsnitt. I varselet som går til berørte rettighetshavere bør det informeres om at en ikke kan kreve erstatning.

Permanent stenging for gravlegging vil også kunne være en "vesentlig endring" etter gravplassloven § 4 første avsnitt. I så fall kan ikke stengingen skje uten etter tilslutning fra kommunen og med tillatelse fra statsforvalteren, nærmere bestemt Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Særlig om alternativ til rask stenging etter gravplassforskriften § 5 andre avsnitt

Permanent stenging griper inn i rettighetene til festere av kistegrav. Av hensyn til festerne bør det tilstrebes å ta slike områder ut av bruk til kistegravlegging ved at fester fra neste forfall bare får anledning til å forlenge feste av graven som urnegrav, se rundskriv P-12/2012, og denne gravplassveilederens del om fornyelse av feste. At kravene som det er vist til i gravplassforskriften § 5 andre avsnitt (om gravstørrelse, jorddybde eller grunnvannstand) ikke er oppfylt og forholdene ikke kan rettes innen fornuftens rammer, kan begrunne at feste bare kan forlenges som urnegrav.

Tolkning av gravplassforskriften § 5 andre avsnitt særlig knyttet til leireproblematikk

Departementet har lagt til grunn at ordlyden i gravplassforskriften § 5 må forstås uttømmende. Det betyr at minst ett av forholdene gravstørrelse, jorddybde eller grunnvannstand ikke må samsvare med forskriften for at det kan foretas permanent stenging av enkeltgrav, gravfelt eller hele gravplassen. Det er derfor departementets syn at man ved forhold der leirholdig jord er problemet, ikke kan stenge hele eller deler av gravplassen permanent for kistegravlegging. Omreguleringen til urnegrav bør skje ved fornyelse av den enkelte festekontrakt.

En slik løsning innebærer at gravplassmyndighetene vil ha en lengre periode hvor man vil måtte vurdere konkret i hvert enkelt tilfelle om graven kan brukes på nytt, jf. gravplassforskriften § 12 tredje avsnitt. Dersom det ikke er mulig å gjenbruke graven, må det tilvises ny grav. På gravplasser hvor det er kjente problemer med nedbryting, bør festere opplyses om at dette kan bli utfallet, jf. gravplassloven § 15 første avsnitt første setning om begrensninger i festers rettigheter. Dersom det er tilstrekkelig jordoverdekning til å gravlegge over tidligere gravlagt, kan graven normalt gjenbrukes. Det kan også vurderes om det i konkrete tilfeller kan være mulig å imøtekomme ektefellers ønske om å gravlegges sammen ved å tilvise ny grav og symbolsk flytte førstegravlagte.

Minimum fredningstid er 20 år, jf. gravplassloven § 8. Gravplassmyndighetene kan i vedtektene fastsette lenger fredningstid, dersom jordbunnsforholdene på gravplassen tilsier det. Det er ikke satt noen øvre grense for hvor lang fredningstiden kan være. Forlengelse av fredningstiden kan derfor være aktuelt for gravplasser hvor nedbryting er et problem blant annet som følge av leirholdig jord. Dersom fredningstiden settes til for eksempel 80 år eller 100 år, vil dette i praksis bety at (de gjeldende delene av) gravplassen ikke åpnes for gjenbruk for kistegraver for flere generasjoner. Urner vil kunne settes ned, jf. gravplassloven § 8 andre avsnitt. Det vil i slike tilfeller ikke være mulig å gjøre unntak for ektefeller m.m. Fredning er således mer inngripende overfor fester enn det stenging etter gravplassforskriften § 5 kan være. Ved fredning er det ikke eksplisitt avskåret fra erstatning, slik tilfellet er ved stengning, jf. gravplassforskriften § 5 fjerde avsnitt. Behovet bør derfor vurderes strengt.

Teksten er oppdatert per 10. august 2021.

1 Fra 1. januar 2003.

2 Rundskriv P-12/2012 av 18. desember 2012 om endringer i gravferdsforskriften.