Gravplassmyndigheten fastsetter vedtekter for gravplasser, og vedtektene godkjennes av statsforvalteren.1 Statsforvalteren i Vestfold og Telemark godkjenner for hele landet. Departementet har i rundskriv Q-05/2022 sagt at tittelen på vedtekter skal være "Forskrift om gravplassvedtekter, [kommunenavn] kommune, [fylkesnavn]". Før vedtektene vedtas og godkjennes skal forholdene som vedtektene regulerer være så godt opplyst som mulig. Det betyr eksempelvis at fredningstiden for graver må vurderes spesifikt ut ifra nedbrytningsforholdene i kommunen.2 Dette kan ende med at man setter ulik fredningstid internt i kommunen. (Uansett skal ikke gravlegging finne sted i grav hvor det er dårlig eller ingen nedbrytning etter tidligere gravlegging.) Saksbehandling om forlengelse av fredningstid har departementet omtalt nærmere i rundskriv Q-05/2023.

Forhåndsvarsling og høring vil ofte være påkrevet noe som er omtalt nærmere i denne gravplassveilederens omtale av forvaltningslovens regler om forskrifter. Vi gjør her særlig oppmerksom på departementsrundskriv Q-05/2022 pkt.  8.1  Høyring og kunngjering av lokale gravplassvedtekter.

I noen tilfeller vil det også være nødvendig å varsle og innhente uttalelse fra enkeltpersoner. Dette vil for eksempel være aktuelt der vedtektsendringene begrenser rettigheter knyttet til bestemte graver for da vil vedtektsendringen kunne være et enkeltvedtak overfor ansvarlig/fester.

Det kan tenkes at avtalerettigheter berøres enten det gjelder bestemte eller ubestemte graver, noe som gravplassmyndigheten i en del tilfeller må ta hensyn til.

Når det gjelder selve innholdet i vedtektene, kan disse gå mer i detalj enn gravplasslov og gravplassforskrift, men vedtektene skal ikke være i strid med lover og forskrifter.

Vi har utarbeidet et utkast til en mal for forskrift om gravplassvedtekter. I og med at forholdene som vedtektene regulerer skal være så godt opplyst som mulig, er det ikke tilstrekkelig å vedta utkast til mal kun med språklige redigeringer. Man må foreta en vurdering av hvordan gravplassene skal reguleres i vedkommende kommune. 

På slutten av utkast til mal for forskrift om gravplassvedtekter omtales bestemmelser som skal/bør inngå i vedtektene. Ordensregler omtales også.

Etter at vedtektene er vedtatt og godkjent skal disse kunngjøres. Departementet har i rundskriv Q-05/2022 lagt til grunn at hovedregelen om kunngjøring på Lovdata gjelder, og plikten til å kunngjøre gravplassvedtekter på Lovdata vil gjelde for alle nye og endrede vedtekter. Departementet oppfordrer videre i rundskriv Q-05/2022 den lokale gravplassmyndigheten til å legge ut de lokale gravplassforskriftene på nettsidene sine og å informere om viktige regler og endringer der. Departementet viser videre til at også nettsidene til kommunen kan benyttes for å informere, se kommuneloven § 4-1.

Teksten er oppdatert per 20. desember 2023.

1 Gravplassloven § 21 første avsnitt.

2 Av Ot. prp. nr. 64 (1994-1995) s. 63 følger det at gravplasslovens regulering av fredningstid tilsvarer Kirkelovutvalgets forslag § 14. Til denne bestemmelsen sier Kirkelovutvalget i NOU 1989:7 Den lokale kirkes ordning s. 270 at fredningstiden som hovedregel er satt til 20 år etter gravlegging, "men de lokale jordbunnsforholdene kan kreve en lengre fredningstid".

Det kan tenkes at gravplassvedtekters bestemmelser om fredningstid i ettertid må anses ugyldig dersom fastsettelsen av fredningstid er for dårlig utredet i lokale gravplassvedtekter.