Gravplassmyndigheten fastsetter vedtekter for gravplasser, og vedtektene godkjennes av statsforvalteren. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark godkjenner for hele landet. Vedtektene regnes normalt som forskrifter etter forvaltningsloven. Før vedtektene vedtas og godkjennes skal forholdene som vedtektene regulerer være så godt opplyst som mulig. Det betyr eksempelvis at fredningstiden for graver må vurderes spesifikt ut ifra nedbrytningsforholdene i kommunen.1 Dette kan ende med at man setter ulik fredningstid internt i kommunen. (Uansett skal ikke gravlegging finne sted i grav hvor det er dårlig eller ingen nedbrytning etter tidligere gravlegging.)

Forhåndsvarsling og høring vil ofte være påkrevet. I noen tilfeller vil det også være nødvendig å varsle og innhente uttalelse fra enkeltpersoner. Dette vil for eksempel være aktuelt der vedtektsendringene begrenser rettigheter knyttet til bestemte graver for da vil vedtektsendringen kunne være et enkeltvedtak overfor ansvarlig/fester. Det kan tenkes at avtalerettigheter berøres enten det gjelder bestemte eller ubestemte graver, noe som gravplassmyndigheten i en del tilfeller må ta hensyn til. Det er eksempelvis tilfeller hvor gravplassmyndigheten ikke bare må ha en uttalelse fra ansvarlig/fester, men også inngå en avtale med ansvarlig/fester.

Når det gjelder selve innholdet i vedtektene, kan disse gå mer i detalj enn gravplasslov og gravplassforskrift, men vedtektene skal ikke være i strid med lover og forskrifter.

Vi har utarbeidet et utkast til en mal for forskrift om gravplassvedtekter. I og med at forholdene som vedtektene regulerer skal være så godt opplyst som mulig, er det ikke tilstrekkelig å vedta utkast til mal kun med språklige redigeringer. Man må foreta en vurdering av hvordan gravplassene skal reguleres i vedkommende kommune. 

På slutten av utkast til mal for forskrift om gravplassvedtekter omtales bestemmelser som skal/bør inngå i vedtektene. Ordensregler omtales også.

Etter at vedtektene er vedtatt og godkjent skal disse kunngjøres. Dette skal skje i den eller de aviser hvor det er nødvendig for at vedtektene skal blir alminnelig kjent i kommunen. Kunngjøringen i aviser kan begrenses til en kort omtale av forskrift om gravplassvedtekter med opplysning om hvor de i sin helhet fås eller finnes. Vi anbefaler at forskrift om gravplassvedtekter legges lett tilgjengelig på gravplassmyndighetens og kommunens nettsider. Det er i tillegg mulig å publisere gravplassvedtektene på lovdata.no.

Teksten er oppdatert per 10. august 2021.

1 Av Ot. prp. nr. 64 (1994-1995) s. 63 følger det at gravplasslovens regulering av fredningstid tilsvarer Kirkelovutvalgets forslag § 14. Til denne bestemmelsen sier Kirkelovutvalget i NOU 1989:7 Den lokale kirkes ordning s. 270 at fredningstiden som hovedregel er satt til 20 år etter gravlegging, "men de lokale jordbunnsforholdene kan kreve en lengre fredningstid".

Det kan tenkes at gravplassvedtekters bestemmelser om fredningstid i ettertid må anses ugyldig dersom fastsettelsen av fredningstid er for dårlig utredet i lokale gravplassvedtekter.