I Norge har vi de fleste steder tradisjon med gjenbruk av graver. Tidligere benyttet grav kan bare benyttes når det ikke finnes annet enn grove knokler og kisterester etter tidligere gravlegging, jf. gravplassforskriften § 12 tredje avsnitt. Fredningstid omtales ikke her, men i forbindelse med omtalen av gravplassvedtekter i denne gravplassveilederens bolk om forvaltning.

Der man er i en situasjon at gravlegging i festet grav ønskes og fredningstiden i vedtektene har gått ut, men det antas at nedbrytning fra sist gravlegging ikke har skjedd eller ikke skjedd i tilstrekkelig grad, gjelder reglen om at gravlegging ikke kan finne sted. Departementet har videre lagt til grunn at det bryter med arbeidsmiljøloven om de ansatte på gravplassene blir utsatt for ikke-nedbrutte levninger ved åpning av graver.1 Tilvisning av ny grav vil være alternativet der festegraven ikke kan gjenbrukes. Det kan også vurderes om det i konkrete tilfeller kan være mulig å imøtekomme ektefellers ønske om å gravlegges sammen ved å tilvise ny grav og tilby navneflytting av førstegravlagte. Et annet alternativt kan være å kremere og sette urnen ned i kistegraven. Dersom det er tilstrekkelig jordoverdekning til å gravlegge over tidligere gravlagt, kan graven normalt gjenbrukes.

Teksten er oppdatert per 18. februar 2022.

1 Se departementsrundskriv Q-05/2022 pkt. 2  Endring i gravplassforskrifta § 5 andre ledd om å stengje permanent for kistegravlegging.