Gravplassforskriften § 3 omhandler plan for gravplassen (gravplassplan) ved anlegg, utvidelse og vesentlig endring av gravplassen:

§ 3. Plan for gravplassen

Ved anlegg og utvidelse skal plan for gravplassen inneholde følgende deler:

a) Oversiktsdel som viser beliggenhet; grenselinjer; trafikkforhold og plassering av nye og gamle gravfelt.

b) Teknisk del som viser gravfelt med eventuelle særskilte bestemmelser for gravminner; veger og driftsarealer; bygninger; beplantning; inngjerding; planering; drenering og andre ledninger i bakken; detaljer av gjerde; vannpost m.v. og gravkart.

c) Geoteknisk vurdering med undersøkelse av jordbunnen som redegjør for jorddybder, kornfordeling og grunnvannsnivå.

Ved vesentlig endring skal plan for gravplassen illustrere nåværende og framtidig situasjon.

Ved innføringen av kravet om geoteknisk vurdering i § 3 første avsnitt bokstav c i 2013 uttalte departementet:1

En rekke gravplasser har dårlige jordforhold, som blant annet fører til manglende nedbrytning og dårlig arealutnyttelse. Endringen innebærer at det i plan for gravplassen skal ligge en faglig vurdering av jordkvaliteten ved nyanlegg og ved utvidelse av gravplass.

Gravplassplan er en form for byggeplan for gravplassen. Det er gravplassmyndigheten som har ansvar for utarbeidelse av planen og for igangsetting av arbeidet.2 Ved anlegg, utvidelse og vesentlig endring av gravplass skal behovet for særskilt tilrettelagte graver vurderes.3 Helsefaglig myndighet i kommunen skal gis anledning til å uttale seg om plan for gravplassen før vedtak fattes.4

Gravplassplan skal vedtas av lokal gravplassmyndighet og godkjennes av statsforvalteren, jf. gravplassloven § 4 første ledd. Godkjenningsmyndigheten er lagt til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for hele landet. Av gravplassloven § 4 følger det blant annet at anlegg, utvidelse, nedleggelse eller annen vesentlig endring av gravplass ikke kan skje "uten etter tilslutning fra kommunen". Dette tillegget kom inn i loven 1. januar 2012. Samtidig ble menighetsmøtets uttalerett fjernet fra gravplassloven § 4. I den forbindelse presiserte departementet at forvaltningslovens regler om saksbehandling, blant annet utredningsplikten i forvaltningsloven § 17, fortsatt ville gjelde i slike saker.5

Teksten er oppdatert per 29. mars 2021.

1 Rundskriv P-12/2012 av 18. desember 2012 om endringer i gravferdsforskriften.

2 Gravplassforskriften § 2 siste avsnitt.

3 Gravplassforskriften § 2 andre avsnitt andre setning.

4 Gravplassforskriften § 2 andre avsnitt tredje setning.

5 Rundskriv P-15/2011 av 20. desember 2011 om endringer i gravferdsloven og kirkeloven.