Gravplassloven § 18 har bestemmelser om opphør av feste. Når et feste opphører, skal festeren gis anledning til å fjerne gravminne fra gravplassen. Gravminne og lignende innretning som ikke er fjernet fra gravplassen innen seks måneder etter at feste er opphørt, tilfaller gravplassen. Gravminner av kunstnerisk eller kulturhistorisk verdi skal om mulig bli stående på gravplassen. Se for øvrig departementsrundskriv Q-06/2020 og omtale av denne om gravminner i gravplassens eie som er eldre enn år 1900, og samiske gravminner som er fra år 1917 eller eldre, samt kulturhistorisk verdifulle gravminner som eventuelt fortsatt er i privat eie.

Teksten er oppdatert per 22. mars 2021.