Det ble utarbeidet en veileder for verneplan for gravplass i 2018. Målgruppen for veilederen er de lokale gravplassmyndighetene samt konsulenter og fagpersoner som bistår myndighetene i utarbeidelse av verneplaner. Veilederen omtaler både enkeltgravminner og gravplassen som et helhetlig anlegg med bygninger, innhegning, vegetasjon, veier og gravfelt. Veilederen følger opp gravplassforskriften § 27 og beskriver arbeidsgangen i verneplanarbeidet trinn for trinn. Det er også tatt inn forslag til bestemmelser i lokale vedtekter og avtale med eier av private gravminner.

Når det gjelder samiske gravplasser/graver er kulturminneloven endret sammenlignet med veilederen som sier at samiske kirkegårder/graver som er eldre enn 100 år er automatisk fredete. Kulturminneloven ble endret fra flytende til fast grense på dette punkt i 2018, og kulturminneloven setter nå et skille ved 1917 og eldre. Det betyr at samiske gravplasser/graver som er fra år 1917 eller eldre er automatisk fredete. For øvrig viser veileder for verneplan for gravplass til departementsrundskriv T-3/00 om gravminner som er eldre enn 60 år. Dette rundskrivet er nå opphevet og erstattet av rundskriv Q-06/2020 hvor 60 års regelen er erstattet. Av rundskriv Q-06/2020 skal gravminner i gravplassens eie som er eldre enn år 1900, og samiske gravminner fra år 1917 eller eldre, ikke flyttes eller fjernes før rett kulturmiljømyndighet/Sametinget har hatt anledning til å uttale seg. Vi gjør særskilt oppmerksom på at samiske gravminner fra år 1917 eller eldre er automatisk fredet etter kulturminneloven. For nærmere om fredete gravminner, se rundskriv Q-06/2020 pkt. 3.6.1.

Teksten er oppdatert per 22. mars 2021.