Tønsberg gamle kirkegård med Mariakapellet. Foto: Daniel Korslund / Statsforvalternes fellestjenester

Kulturminnesøk

Riksantikvaren har utarbeidet en nettside med oversikt over kulturminner her i landet, Kulturminnesøk. Kulturminnesøk henter inn opplysninger fra kulturminnebasen Askeladden og inneholder opplysninger om fredet kulturminner og kulturmiljøer. Kulturminnesøk har kart, bilder, faktaopplysninger og beskrivelser og er et nyttig verktøy for å finne opplysninger om kulturminner. Nettsiden er tilgjengelig på kulturminnesok.no.

Ifølge Riksantikvaren er det registrert 1261 middelalderske kirkesteder i Norge (per 28.11.2019). Riksantikvaren antar at det ble bygd opp mot 2000 kirker i Norge i løpet av middelalderen, og det er derfor et stort antall kirkesteder som ennå ikke er oppdaget/registrert.  Av de 1261 som er registrert, er det 647 som fortsatt er i bruk som gravplass.

Illustrasjon på et søk på kulturminnesok.no - eksempel fra Sande i Holmestrand kommune

Nedenfor er det søkt på "Sande" og klikket videre på "Sande kirkested" litt nede i trefflisten. Både Sande kirke og kirkegården rundt er fra middelalderen (to brune trekanter). Utstrekningen av de automatisk fredete kulturminnene er vist med grå farge. Sikringssonen som omgir det automatisk fredete kulturminnet (etter § 6 i kulturminneloven) er vist med rød strek. Sande kirkegård er vist med skarp grønn farge. Dagens gravplass har en mye større utstrekning enn middelaldergravplassen.

Omriss av Sande kirkested som kulturminne
Sande kirkested. Utklipp fra kulturminnesok.no - Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM

Teksten er oppdatert per 22. mars 2021.