Det skal føres register over gravlagte med nødvendige opplysninger om ansvarlige eller fester til den enkelte grav.For hver gravplass skal det foreligge et kronologisk register over alle gravlagte.2 Registeret skal vise når og hvor de er gravlagt, hvem som er fester eller ansvarlig for frigrav, hvilke graver som er festet sammen og når feste utgår. Opplysninger om enkeltgraver som ikke tilfredsstiller forskriftens krav, skal registreres

Når det gjelder gravlegging av askeurner, er det viktig å huske på at gravleggingsdatoen er den datoen da urnen faktisk gravlegges og ikke den datoen da gravferdsseremonien fant sted.3

Opplysninger om anonyme gravlegginger og personlige forhold er undergitt taushetsplikt, og registerføreren skal avgi skriftlig taushetserklæring.4

Særlig om forholdet til personopplysningsloven og offentlighetsloven5

Gravregister er omfattet av lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven), og retten til innsyn i registeret for den registrerte reguleres av personvernforordningen artikkel 15. Retten til innsyn for andre reguleres av offentlighetsloven. Den registrerte har krav på innsyn i hvilke personopplysninger som behandles om ham, samt hvorvidt personopplysninger er blitt utlevert til tredjepart.6

Teksten er oppdatert per 21. februar 2022.

1 Gravplassloven § 25 andre avsnitt.

2 Gravplassforskriften § 19 første avsnitt.

3 Klingberg, Helge. Gravplassen – en håndbok, Stokke: E forlag, 2016 s. 58.

4 Gravplassforskriften § 19 andre avsnitt tredje setning. Begrepet "personlig forhold" finner vi igjen i forvaltningsloven. I denne gravplassveilederens omtale av forvaltningsloven omtales begrepet "personlig forhold" og begrensninger i taushetsplikten etter forvaltningslovenAnnet sted i denne veilederen er videre omtale av hvorvidt opplysning om hvem som er fester er taushetsbelagt.

5 De følgende to setningene er gjengivelse av gravplassforskriften § 19 andre avsnitt første og andre setning.

6 Personvernforordningen art. 15: https://lovdata.no/lov/2018-06-15-38/gdpr/a15.