Det kan av og til være tvil om gravlegging av avdøde har funnet sted i en festet grav, og uklart om det er inngått en festeavtale/kan kreves avgift. I slike tilfeller er en henvist til å gjøre en konkret vurdering basert på ulike momenter, eksempelvis om det er utstedt festebrev, jf. gravplassloven § 14 fjerde avsnitt. Om det har gått lang tid før gravplassmyndigheten krever inn festeavgift, vil det også kunne være et moment som taler mot at det er inngått en festeavtale/kan kreves avgift.

Problemstillinger knyttet til Lovavdelingens tolkningsuttalelse om gravplassloven

Justisdepartementets lovavdeling ga 22.04.2010 en uttalelse om gravplassloven på bakgrunn av spørsmål fra Kultur- og kirkedepartementet om konsekvenser av visse endringer i gravferdsregelverket i 1996/1997. Bakgrunnen for uttalelsen er at det etter gammel lov var anledning til å ta betalt for begge kistegraver i samme gravsted, noe også flere gravplassmyndigheter har gjort. Da gravplassloven og -forskriften trådte i kraft, kom den nasjonale regelen om at den av gravene som først blir tatt i bruk, er fri grav i fredningstiden. Spørsmålet var om gravplassmyndigheten fortsatt kan kreve festeavgift for den graven som er tatt i bruk i et gravsted dersom denne er fri grav etter gravplassloven og -forskriften, og Lovavdelingen svarer benektende på det. Et eksempel for å illustrere: En gravplassmyndighet gravlegger en av kommunens egne innbyggere i 1995. Det reserveres en grav B ved siden graven som tas i bruk (grav A). Vi tenker at vedtektene i vedkommende kommunen hjemlet betaling for begge graver (både grav A og grav B) i et gravsted. Etter gravplassloven og gravplassforskriften trådte i kraft vil det ikke lengre være anledning til å ta betalt for graven som er tatt i bruk (grav A) fra og med de nye reglene gjaldt. Grav A skal regnes som fri grav ut fredningstiden.

La oss trekke eksempelet lenger og noe utover den konkrete problemstillingen som Lovavdelingen behandlet. Vi legger til grunn at det er 20 års fredningstid. Vi legger videre til grunn at det har skjedd en urnenedsettelse i graven som er tatt i bruk (grav A) i 2010. I et slikt tilfelle må det antas at ny frigravsperiode gjelder, jf. gravplassforskriften § 16 første avsnitt siste setning, altså til 2030. Skjer det en ny urnenedsettelse i samme grav i 2025, antar vi at nok en ny frigravsperiode gjelder forutsatt at de samme nasjonale reglene gjelder.

Teksten er oppdatert per 31. mars 2021.