Utgangspunktet i Norge er at alle forvaltningsvedtak kan bringes inn for domstolen. Dette utgangspunktet gjelder uavhengig av om det er forvaltningsmessig klagerett på vedtaket. En domstol vil normalt ikke kunne prøve alle sider av et vedtak slik som en eventuell klageinstans kan/skal. Domstolens prøvelsesrett begrenser seg normalt til å prøve om vedtaket er i strid med lov, forskrift eller ulovfestede prinsipper. Om domstolen finner at et vedtak er i strid med noe av dette, kan ikke domstolen treffe nytt vedtak etter gravplassloven med tilhørende forskrifter siden dette eventuelt er forvaltningens oppgave.

Teksten er oppdatert per 30. mars 2021.