Tønsberg gamle kirkegård med Mariakapellet. Foto: Daniel Korslund / Statsforvalternes fellestjenester

Krigsgraver

I dagligtalen i Norge omtales gjerne krigsgraver som graver etter falne i krig uavhengig hvilken stat den falne var fra. I gravferdsregelverket sikter man med krigsgraver til graver for utenlandske soldater og krigsfanger fra første og andre verdenskrig. Staten Norge har ansvar for å ta vare på graver etter disse etter internasjonale konvensjoner.

Krigsgraver i en bakkehelling om sommeren
Fra Tromsø - krigsgraver for Samveldestatene. Foto: Åse Skrøvset / Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Innledning

Graver for utenlandske soldater og krigsfanger (krigsgraver) fra første og andre verdenskrig skal være fredet uten tidsbegrensning, holdes i hevd og forvaltes med den verdighet som deres egenart tilsier, ref. gravplassloven § 23 a. Det er utenlandske falne som er omfattet av bestemmelsen.

Departementet kan gi nærmere regler om forvaltning og vedlikehold av krigsgraver, krigsgravplasser og krigsminnesmerker.1 Dette har departementet gjort i forskrift om krigsgraver. Etter forskriften er hovedregelen at den lokale gravplassmyndigheten har vedlikeholdsansvaret for både krigsgraver på gravplassene og for andre krigsminnesmerker i kommunen som kommer inn under ordningen. Departementet kan som unntak fastsette særskilte ordninger, og det er i noen tilfeller fastsatt slike ordninger.

Vedlikehold av krigsgraver og krigsminnesmerker – (forskrift om krigsgraver § 2)

Gravplassmyndigheten har ansvar for vedlikehold av krigsgraver som befinner seg på de gravplasser de forvalter og krigsminnesmerker oppsatt i kommunen, om ikke departementet har fastsatt noe annet.2 Ansvaret omfatter beplantning og alminnelig vedlikehold av steinutstyr, om ikke departementet fastsetter noe annet. Ved behov for utskifting eller mer omfattende reparasjon av steinutstyr skal departementet varsles. Dette innebærer at gravmyndigheten har en plikt til å følge med og varsle når det oppstår behov for større reparasjoner eller utskifting av steiner.3

For utfyllende merknader for hva som ligger i vedlikeholdsansvaret etter forskrift om krigsgraver § 2, vises det til Kulturdepartementets rundskriv V-9N/2015

Vedlikeholdsansvaret gjelder kun krigsgraver og krigsminnesmerker som er anerkjent av departementets krigsgravtjeneste, jf. ordlyden i loven/forskriften, og i tvilstilfeller er det departementet som fastsetter hvilke dette er, jf. forskrift om krigsgraver § 1 andre avsnitt.

Særskilte krigsgravplasser (forskrift om krigsgraver § 3)

Gravplassmyndigheten har ansvar for vedlikehold av særskilte krigsgravplasser som er anlagt i kommunen, om ikke departementet har fastsatt noe annet. Departementet kan overlate dette ansvaret til andre offentlige organer eller private institusjoner.

Grav på krigsgravplass kan bare åpnes og tilvises etter bestemmelse av departementet. Med krigsgravplasser siktes det ikke bare til en gravplass i sin helhet, men også deler av en gravplass som består av én eller flere krigsgraver.

For utfyllende merknader for hva som ligger i vedlikeholdsansvaret etter forskrift om krigsgraver § 3, vises det til Kulturdepartementets rundskriv V-9N/2015.

Tilsyn (forskrift om krigsgraver § 4)

Departementet fører tilsyn med at vedlikeholdet er forsvarlig og kan gi nærmere regler om dette.

Det skal legges til rette for at vedkommende lands krigsgravsmyndigheter får inspisere og eventuelt også utføre vedlikeholdsarbeid på sine falnes graver og minnesmerker.

Regelen innebærer at gravplassmyndighetene plikter å ta imot og legge til rette for inspeksjoner og, så langt det er mulig innenfor kostnadsrammene, å rette seg etter tilbakemeldingene som blir gitt.4

Registerføring (forskrift om krigsgraver § 5)

Departementet, eller den det bemyndiger, fører register over kjente og ukjente som er gravlagt i krigsgraver og på krigsgravplasser. Avtale om registerføring er inngått med Falstadsenteret.5

Departementet kan gi nærmere regler om registerføringen.

Utgiftsdekning (forskrift om krigsgraver § 6)

Det kan ikke kreves festeavgift for krigsgraver for utenlandske falne etter 1. og 2. verdenskrig. Staten har det økonomiske ansvaret for vedlikeholdet. Vedlikeholdsutgifter dekkes ved et årlig tilskudd dersom de overstiger 2000 kroner. Plikten til vedlikehold gjelder også hvis utgiftene er på 2000 kroner eller mindre per år, men dette gir ingen rett på tilskudd.6 Tilskuddet skal dekke kostnadene ved vedlikehold av krigsgravene, minnesmerker og krigsgravplasser.7

I følge Kulturdepartementets rundskriv V-9N/2015 blir det sendt ut årlige brev om tilskudd, og her blir det gitt nærmere administrative regler. Ifølge rundskrivet er det en forutsetning at utgiftene er rimelige ut ifra det som er vanlig.

Særskilte ordninger for krigsgravplasser, krigsminnesmerker mv.

Hovedregelen er altså at ansvaret for vedlikehold av krigsgraver, krigsminnesmerker og særskilte krigsgravplasser ligger hos lokale gravplassmyndighet. Departementet kan imidlertid gjøre unntak etter en særskilt vurdering og fastsette en særskilt ordning. Dette har departementet gjort. I Kulturdepartementets rundskriv V-9N/2015 er det fastsatt særskilte ordninger i en del tilfeller. Vi presiserer at man nå kan se bort fra punkt 2 i listen i rundskrivets del to om særskilte ordninger for krigsgravplasser, krigsminnesmerke mv.. Saltdal kirkelige fellesråd, og ikke departementet, har nå ansvaret for vedlikeholdet av krigsgravplassene i Botn.

Norske falne soldater i Norge og norske krigsfanger i Norge er ikke omfattet

Norske krigsgraver (i Norge) er ikke omfattet av forskrift om krigsgraver.8 Gravplasslov og forskrifter forbeholder begrepet "krigsgrav" til utenlandske falne etter 1. og 2. verdenskrig.

Særlig om krigsgravtjenesten

For mer informasjon om krigsgravtjenestens historie, oppgaver og organisering, henvises det departementets nettside, ref. lenke til egen sak om Krigsgravtjenesten i lenkelisten. Det er Kulturdepartementet som har det overordnede ansvaret for krigsgravtjenesten (Barne- og familiedepartementet har det overordnede ansvaret for gravplassmyndigheten for øvrig).

Teksten er oppdatert per 20. juni 2023.

1 Gravplassloven § 23 andre avsnitt.

2 Forskrift om krigsgraver § 2.

3 Kulturdepartementets rundskriv V-9N/2015.

4 Kulturdepartementets rundskriv V-9N/2015.

5 Kulturdepartementets rundskriv V-9N/2015. For informasjon om Falstadsenteret, se lenke i lenkelisten.

6 Kulturdepartementets rundskriv V-9N/2015.

7 Kulturdepartementets rundskriv V-9N/2015.

8 Kulturdepartementets rundskriv V-9N/2015.