Det er normalt to situasjoner hvor festeavtale inngås etter gravplassloven § 14 første avsnitt. For det første skjer det ved at en person reserverer en (ev. flere) kistegrav(-er) ved siden av en enkel kistegrav som tas i bruk. Det andre tilfellet er der urne- eller enkel kistegrav festes når frigravsperioden/fredningstiden går ut.

Det at gravplassmyndigheten inngår en avtale om feste av grav, vil i seg selv neppe regnes som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven,1 og avtaleinngåelsen vil neppe i seg selv innebære at forvaltningslovens saksbehandlingsregler om enkeltvedtak gjelder i dét forvaltningen inngår avtalen. Det betyr eksempelvis at festeforholdet ikke trenger å formuleres som et enkeltvedtak med begrunnelse. God forvaltningsskikk tilsier likevel at det gjøres en forsvarlig saksbehandling ved inngåelse av en festeavtale.2

Merk imidlertid at det kan være andre forhold i eller rundt avtaleinngåelsen som innebærer utøvelse av offentlig myndighet. Dersom en gravplassmyndighet eksempelvis ved utløpet av en frigravsperiode inngår festeavtalen med en annen enn den som var ansvarlig uten å tilby den ansvarlige festeretten først, vil dette innebære uhjemlet offentlig myndighetsutøvelse fordi man i realiteten har fratatt den ansvarlige en rett han/hun skulle hatt etter gravplassforskriften § 16 andre avsnitt. Et slikt vedtak er det normalt adgang til å omgjøre etter forvaltningsloven § 35. Slik uhjemlet offentlig myndighetsutøvelse er ikke tilfellet dersom ansvarlige har vært informert om at han/hun kan inngå festeavtale, men frasier seg denne retten. Da kan gravplassmyndigheten inngå festeavtale med en annen.3

Om det i et slikt tilfelle er uenighet om hvem som skal få inngå festeavtalen, må det antas at forvaltningen utøver offentlig myndighet når det tas stilling til hvem som skal ha festeretten. I så fall kommer forvaltningslovens regler om enkeltvedtak til anvendelse når gravplassmyndigheten skal ta avgjørelse, og vedtaket kan påklages til statsforvalteren.

Når festeavtale er inngått, skal gravplassmyndigheten utstede festebrev.4 Faktura kan gjelde som festebrev, eksempelvis ved å sette inn "Gjelder som festebrev" e.l. i fakturaen.

Teksten er oppdatert per 31. mars 2021.

1 Avtaleinngåelsen er neppe i seg selv "en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet" etter forvaltningsloven § 2 første avsnitt bokstav a.

2 Det er uklart hvor mye en i denne sammenheng kan trekke ut av lovforarbeidene i gravplassloven § 24 om klageadgang i Ot.prp. nr. 64 (1994-1995) s. 67: "Forvaltning av kirkegårder må ses som forvaltningsvirksomhet."

3 En slik logikk kan en finne igjen i departementsbrev av 8. desember 2003.

4 Gravplassloven § 14 siste avsnitt.