I enkelte tilfeller kan gravplassmyndigheten stå overfor en rett som er av en annen karakter enn festerett etter gravplassloven (eksempelvis en servitutt) eller en festerett som strekker seg lengre enn 20 år, gjennom eksempelvis "feste for alltid"-klausuler etter gammelt lovverk.1

Disse særlige rettighetene på gravplass kan ha ulikt opphav, komme til uttrykk forskjellige steder (grunnboken, avtaler osv.), ha ulikt rettslig innhold, og forstås på ulik måte.

Det klare utgangspunktet er at man må vurdere hvert tilfelle konkret, og gravplassmyndigheten bør som regel ha kvalifisert hjelp til å forstå disse særlige rettighetene, eksempelvis om de lar seg kombinere med å kreve inn festeavgift.

Teksten er oppdatert per 31. mars 2021.

1 I dag er det ikke mulig å avtale en festerett lengre enn 20 år iom. at gravplassloven setter grense for dette i gravplassloven § 14 tredje avsnitt første setning.