Tønsberg gamle kirkegård med Mariakapellet. Foto: Daniel Korslund / Statsforvalternes fellestjenester

Fravikelse fra gravplassforskriften

Av gravplassforskriften § 39 følger det at bestemmelsene i disse forskriftene ikke kan fravikes i vedtekter for gravplass med mindre det følger av den enkelte bestemmelse at den kan fravikes. Deretter følger det at "[d]epartementet kan fravike øvrige bestemmelser i forskriftene". Det er ikke satt noe vilkår for hva som må til for at departementet kan fravike gravplassforskriften. En ev. søknad til departementet kan komme både fra lokal gravplassmyndighet og fra andre som ønsker en dispensasjon fra forskriften.

Dersom departementet har gitt tillatelse til at gravplassforskriften kan fravikes eller med andre ord gitt dispensasjon fra forskriften, kan det likevel tenkes at en eller flere bestemmelser i forskrift om gravplassvedtekter likevel gjør at noe ikke er tillatt.

Teksten er oppdatert per 28. desember 2022.