Gravplasser er en innbyggerrettet tjeneste. Derfor bør gravplassmyndigheten ha oppdatert og tilgjengelig informasjon om temaer som er relevante for deres brukere. Som regel er temaet gravplassforvaltning en del av en nettside eller nettplattform som omhandler flere temaer. I slike tilfeller er det viktig at brukerne kan finne fram. Først og fremst er dette viktig der gravplassmyndigheten utføres av kirkelig fellesråd i og med at forvaltningen utføres overfor alle uavhengig av tro og livssyn. Også ved gravplassforvaltning i kommunal regi, anbefaler vi at tematikken behandles separat. Det anbefales at informasjonen om gravplass er lett identifiserbar. Tematikken bør omtales som "gravplass".

Ulempen med å distribuere fysiske brosjyrer el., er at de ofte vil bli utdaterte. Anbefalingen er derfor i størst mulig å grad å legge slike på gravplassmyndighetens nettside slik at oppdaterte versjoner kan hentes ut til enhver tid.

Vi anbefaler at gravplassvedtektene legges lett tilgjengelig på gravplassmyndighetens og kommunens nettsider. 

Teksten er oppdatert per 30. mars 2021.