Næringsvirksomhet på gravplass og tillatelse til slik virksomhet er ikke direkte regulert i gravplassloven eller gravplassforskriften. Gravplassloven § 3 første avsnitt peker på ansvaret for at gravplasser og bygninger på gravplasser forvaltes med orden og verdighet og i samsvar med gjeldende bestemmelser, og gravplassforskriften § 1 sier at gravplassen skal forvaltes med den orden og verdighet som dens egenart tilsier. Dette er noe av bakgrunnen for at vårt utkast til mal for forskrift om gravplassvedtekter har en egen bestemmelse om næringsvirksomhet:

"§ 13. Næringsvirksomhet

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra gravplassmyndigheten. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering, sikring og vedlikehold av gravminner og beplantning og stell av graver.

Merknad: Dersom det fungerer godt med næringsdrivende på gravplassene uten en tillatelsesordning, er det ikke gitt at man skal ha en slik bestemmelse."

Å gi tillatelse til næringsvirksomhet på gravplassene etter en slik bestemmelse, vil regnes som et enkeltvedtak.

I mange tilfeller gjør gravplassmyndigheten selv beplantning og stell av graver og/eller montering, sikring og vedlikehold av gravminner for festere/ansvarlige mot betaling. Dette er ikke pålagt etter gravplassloven eller gravplassforskriften, og gravplassmyndigheten må selv regnes som næringsdrivende ved utførelse av denne type oppgaver. I slike tilfeller er det lite ryddig at gravplassmyndigheten gir seg selv tillatelse til næringsvirksomhet. I stedet kan det eksempelvis reguleres som i vårt utkast til mal for forskrift om gravplassvedtekter § 10 tredje avsnitt.

Gravplassmyndigheten kan ikke nekte tillatelse til næringsvirksomhet fordi en ønsker å være alene om å tilby gravstell, og gravplassmyndigheten kan heller ikke utilbørlig utnytte en eventuell dominerende stilling i markedet for gravstell. Gravplassmyndigheten kan heller ikke subsidiere sin eventuelle næringsvirksomhet med offentlige midler som skal gå til drift av gravplass. Gravplassmyndigheten må ikke gi seg selv særfordeler sammenlignet med andre som driver næringsvirksomhet på gravplass - alle må behandles likt.

Enkelte gravplassmyndigheter har på sine nettsider satt opp liste over aktører som har tillatelse til å drive næringsvirksomhet på gravplassene i kommunen. Det er viktig at ingen aktør blir omtalt, henvist til eller lignende i større grad enn andre.

Vårt utkast til mal for forskrift om gravplassvedtekter § 14 omhandler arbeid på gravplassene. Denne retter seg i særlig grad mot næringsdrivende.

I forbindelse med regulering av næringsvirksomhet på gravplass, må gravplassmyndigheten være oppmerksom på tjenesteloven.

Teksten er oppdatert per 20. desember 2023.