Fra 1. januar 2012 tok gravplassloven § 23 tredje avsnitt til å gjelde:

Den som har forvaltningsansvaret for gravlegging i kommunen, innbyr minst en gang i året de tros- og livssynssamfunn som er virksomme på stedet, til et møte for å drøfte hvordan tros- og livssynssamfunnenes behov ved gravferd kan ivaretas. Møtet kan avholdes som et felles møte for flere kommuner.

Departementet vurderte dette slik i forkant av lovframlegget:1

Skillet etter trossamfunnsloven mellom registrerte og uregistrerte trossamfunn er i dag av liten praktisk betydning. Departementet finner det derfor ikke hensiktsmessig å innføre denne sondringen i gravferdsloven og vil i stedet legge vekt på at det er de tros- og livssynssamfunn som faktisk med noen regularitet forretter ved gravferder i vedkommende kommune som har behov for å møte den lokale gravferdsmyndigheten.

I lovforarbeidenes merknad til bestemmelsen utdypes regelen noe nærmere:2

Bestemmelsen i nytt tredje ledd er ny og innebærer at kirkelig fellesråd, eller kommunen der denne utøver gravferdsmyndighet, vil ha plikt til årlig å innby de tros- og livssynssamfunn som er virksomme på stedet til et møte for å drøfte hvorledes hensynet til tros- og livssynssamfunnenes ulike behov ved gravferd kan ivaretas. Med tanke på hva som er mest hensiktsmessig i små kommuner, er det åpnet for at møtet kan avholdes som et felles møte for flere kommuner. Det må antas at det i større kommuner vil være behov for hyppigere møter, og dette må vurderes ut fra de lokale forhold. Lovens bestemmelse inneholder kun minimumskravet.

Regelen om slikt møte er for øvrig omtalt i rundskriv P-15/2011.

Det er ulike temaer som kan belyses i et slikt møte. Her er noen eksempler som kan være utgangspunkt for å drøfte hvordan tros- og livssynssamfunnenes behov ved gravferd kan ivaretas:

  • Tros- og livssynsamfunn kan bes om å fortelle om sin seremoniform (herunder livssynsnøytral seremoniform) og bakgrunnen for den.
  • Drøfte om det er problemstillinger knyttet til om seremoni/innvielse av gravplass etter gravplassloven § 5 og i hvilken grad man skal ta hensyn de andre tros- og livssynssamfunnene.3
  • En landskapsarkitekt kan inviteres til å si noe om gravplass, og hva vedkommende tenker om planlegging av nye anlegg.
  • En fra gravplassmyndigheten kan si noe om fanebestemmelsen i loven om at gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion og livssyn, herunder om tilrettelagte graver.

Teksten er oppdatert per 30. mars 2021.

1 Prop.81 L (2010-2011) s. 13. Trossamfunnsloven (av 2020) § 1 andre avsnitt som trådte i kraft 1. januar 2021 har en definisjon av tros- og livssynssamfunn.

2 Prop.81 L (2010-2011) s. 45.

3 Høringsinstansene var inne på dette forut for at § 5 ble vedtatt, ref. Prop. 81 L (2010-2011) s. 18.