Tønsberg gamle kirkegård med Mariakapellet. Foto: Daniel Korslund / Statsforvalternes fellestjenester

Arkivloven med forskrifter

Illustrasjonsfoto. Unsplash.
Illustrasjonsfoto. Unsplash.

Gjeldende arkivlov er av 1992 og trådte i kraft i 1999. Formålet med arkivloven er å sikre arkiv som har vesentlig (lovtekst: "monaleg") kulturelt eller forskningsmessig verdi eller som inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at disse kan bli tatt vare på og gjort tilgjengelige for ettertiden.1 I arkivloven benyttes begrepet offentlig organ som er definert som statlig, fylkeskommunal eller kommunal institusjon eller enhet. I utgangspunktet gjelder loven ikke for enheter i Den norske kirke.

Kirkemøtet har gjort arkivlovens regler om offentlige organer gjeldende for kirkelige fellesråd.2

Alle gravplassmyndighetene plikter dermed å ha arkiv, og disse skal være ordnet og innrettet slik at dokumentene er trygget som informasjonskilder for samtid og ettertid, jf. arkivloven § 6. Det er også andre bestemmelser i arkivloven som gravplassmyndighetene må være oppmerksomme på. Det samme gjelder bestemmelser i forskrift om offentlige arkiv og riksarkivarens forskrift.

Teksten er oppdatert per 15. mars 2021.

1 Arkivloven § 1.

2 KM 06/19 Kirkeordning for Den norske kirke § 42.