Tønsberg gamle kirkegård med Mariakapellet. Foto: Daniel Korslund / Statsforvalternes fellestjenester

Arkivloven med forskrifter

Arkiv med saksmapper
Arkiv med saksmapper. Foto: Unsplash.

Gravplasslovens regel om forholdet til arkivloven

Dette følger av gravplassloven § 23 sjette/siste avsnitt

§ 23. Forvaltningsansvar.

(…)

Arkivlova gjelder for gravplassmyndighetens og krematoriets oppgaver etter loven her.

Departementet har blant annet følgende merknad til bestemmelsen i lovforarbeidene:1

Det nye § 23 sjette ledd seier at arkivlova gjeld for gravplasstyresmakta og krematoria. Dette vidarefører det som gjaldt under kyrkjelova, sjå punkt 3 ovanfor. Gravplasstyresmakta og krematoria skal etter dette følgje reglane i arkivlova og tilhøyrande forskrifter om offentlege arkiv.

Arkivloven med forskrifter

Gjeldende arkivlov er av 1992 og trådte i kraft i 1999. Formålet med arkivloven er å sikre arkiv som har vesentlig (lovtekst: "monaleg") kulturelt eller forskningsmessig verdi eller som inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at disse kan bli tatt vare på og gjort tilgjengelige for ettertiden.2

Alle gravplassmyndighetene plikter å ha arkiv, og disse skal være ordnet og innrettet slik at dokumentene er trygget som informasjonskilder for samtid og ettertid, jf. arkivloven § 6. Det er også flere andre bestemmelser i arkivloven som gravplassmyndighetene må være oppmerksomme på. Det samme gjelder bestemmelser i forskrift om offentlige arkiv og riksarkivarens forskrift.

Teksten er oppdatert per 26. januar 2023.

1 Prop. 65 L (2021-2022) s. 13.

2 Arkivloven § 1.