"Fester" og "ansvarlig"

I gravplassregelverket skiller en mellom å være "ansvarlig" for grav og "fester" av grav. Hvis vi holder grav til personer uten bopel i kommunen utenfor, kan vi enkelt si følgende: "Ansvarlig" for grav er den som har ansvaret for en fri grav.1 "Fester" av grav er den som har inngått avtale om feste av en grav eller fått festeavtalen overført til seg. Forhold knyttet til det å være fester er omtalt i denne gravplassveilederens del om feste. Det er viktig å skille mellom begrepene "fester" og "ansvarlig".

Den som besørger gravferden skal gis anledning til å være ansvarlig for grav

Den som besørger/har hatt ansvaret for gravferden skal gis anledning til å være ansvarlig for graven, med mindre noen etterlatte skriftlig krever spørsmålet avgjort av kommunen, jf. gravplassloven § 9 fjerde avsnitt.

Etterlatte krever spørsmålet om rett gravansvarlig avgjort av kommunen

Dersom noen etterlatte krever spørsmålet om rett gravansvarlig avgjort av kommunen, skal kommunen fatte et enkeltvedtak. Kommunen skal i den forbindelse følge forvaltningslovens saksbehandlingsregler.

I utgangspunktet ligger kommunens avgjørelsesmyndighet etter gravplassloven § 9 fjerde avsnitt til kommunestyret, men denne avgjørelsesmyndigheten kan delegeres til kommunens administrasjon i tråd med kommunelovens regler. Departementet har lagt til grunn at myndigheten til å treffe avgjørelse etter gravplassloven § 9 fjerde avsnitt ikke kan delegeres ut av kommunen, men det er kommunen som skal treffe vedtakene etter gravplassloven § 9 fjerde avsnitt (og tredje avsnitt).

Kommunens vedtak kan påklages til statsforvalteren.2 3 Myndigheten til å avgjøre slike klager er lagt til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Gravansvarliges rettigheter

Det følger av gravplassloven § 19 første setning at dersom det er en ansvarlig for graven, kan en fri grav forsynes med gravminne i samsvar med gjeldende bestemmelser. Departementet har lagt til grunn at gravansvarlige rår over graven på lik linje med en fester som rår over graven.4 Gravplassloven § 15 første avsnitt første setning omhandler festers rettigheter:

Festeren har rett til å bestemme hvem som skal gravlegges i graven og forsyne graven med gravminne samt ellers rå over den, om ikke annet følger av gjeldende bestemmelser.

 

Teksten er oppdatert per 21. februar 2022.

1 For særlig omtale av grav til personer uten bopel i kommunen, se egen omtale av dette.

2 Gravplassloven § 24.

3 Der gravlegging skjer i festet grav, vil det heller ikke være noen "ansvarlig for graven" (ref. omtale av skillet mellom "ansvarlig" og "fester" i første avsnitt på denne siden). Derfor har kommunen i utgangspunktet ikke avgjørelsesmyndighet etter gravplassloven § 9 fjerde avsnitt når gravlegging finner sted i en festet grav. Unntak vil imidlertid kunne gjelde når alle følgende vilkår er oppfylt;

  • gravlegging finner sted i en grav som har skiftet status fra fri grav til festet grav,
  • sakens kjerne er hvem som skulle vært rett ansvarlig for grav,
  • gravplassmyndigheten tidligere har gjort feil som kan ha ført til at feil person er satt som ansvarlig for graven, og
  • den som presumptivt står nærmere avdøde først i senere tid blir klar over hvem som er ansvarlig/fester for graven.

Der ansvarlig for gravferden har inngått avtale om feste av grav og gravlegging har skjedd der (da har det aldri vært noen "ansvarlig for graven") og en annen burde vært ansvarlig for gravferden, kan det komme spørsmål om kommunen har myndighet etter § 9 tredje avsnitt i ettertid eller om gravplassmyndigheten har myndighet til å rydde opp. Dette er et annet spørsmål enn spørsmålet om kommunens eventuelle myndighet etter § 9 fjerde avsnitt.

4 Departementet har lagt til grunn en slik praksis, og Sivilombudsmannen har ikke hatt innvendinger, ref. SOMB-2002-38 (2002 S 205) ("Sivilombudsmannen" heter i dag "Sivilombudet").