Krav til urnegrav følger av gravplassforskriften § 14:

§ 14. Urnegrav

 Urnegrav skal være minst 2,25 m​2 stor og deles opp i fire like store arealer som hver gir plass til en askeurne. På gravplass anlagt før 1. januar 1997 kan gravene ha de opprinnelige dimensjoner.

Askeurne skal gravlegges slik at den har minst 0,5 meter jordoverdekning og er omsluttet av jord på alle sider.

Når særlige forhold tilsier det, kan statsforvalteren fravike bestemmelsene i første ledd. 

Det er her verdt å merke seg at en urnegrav ikke nødvendigvis må være kvadratisk selv om det antakeligvis er mest vanlig. Eksempelvis kan urnegrav også være avlange med plass til fire urner etter hverandre.

Når man snakker om urnegraver i minnelunder, sikter man til enkeltstående urnegraver og ikke grav med plass til fire urner, se eksempelvis vårt utkast til mal for forskrift om gravplassvedtekter § 1.

Teksten er oppdatert per 28. april 2021.