Tønsberg gamle kirkegård med Mariakapellet. Foto: Daniel Korslund / Statsforvalternes fellestjenester

Urnevegg

Fra 1. januar 2022 kom følgende inn i gravplassforskriften:

§ 15b. Urnevegg

Med urnevegg forstås vegg eller byggverk på gravplass med plass til askeurne i lukkede nisjer. § 4 annet ledd annet og tredje punktum og § 14 gjelder ikke i urnevegg. Urne i urnevegg skal tåle oppbevaring i minst 100 år.

På urnevegg påføres navn og data på den gravlagte utenpå den enkelte nisje. Nærmere bestemmelser gis i vedtektene for gravplassen.

I urnevegg kan grav festes når det har gått 20 år etter gravleggingen. Etter festetidens utløp eller dersom graven ikke festes etter fredningstiden, omlegges aske fra urnevegg i urne i samsvar med § 31 og gravlegges anonymt på gravplass i kommunen. Nærmere bestemmelser gis i vedtektene for gravplassen.

Departementet har utdypet bestemmelsen nærmere i departementsrundskriv Q-05/2022 pkt. 3.

Teksten er oppdatert per 21. februar 2022.