skjemaet Begjæring om gravlegging og/eller kremasjon er det spørsmål om avdøde skal legges i anonym grav. Med anonym grav forstås grav som ikke har noen ansvarlig, og hvor gravens plassering bare er kjent for gravplassmyndigheten.1 Dette innebærer at bare representanter for gravplassmyndighetene skal være til stede ved gravleggingen.

Det er viktig at etterlatte får god informasjon om hva anonym gravlegging innebærer. Eksempelvis kan det være hensiktsmessig at lokal gravplassmyndighet informerer om ulike typer graver, som anonym grav og anonym minnelund, på gravplassmyndighetens nettside. Mulig tekst kan være:2

Anonym grav og anonym minnelund

En gravform er anonym grav.

Gravlegging skjer da på et felt der gravens plassering bare er kjent for gravplassmyndigheten.

Det er ikke anledning til å sette opp noe gravminne eller annen markering med navn eller annen tekst.

Anonym grav kan benyttes både ved kistebegravelser og urnebegravelser.

Anonym grav kan ikke festes.

Noen steder er det satt opp et minnesmerke på et felt med anonyme graver, men det er uten navn på de gravlagte.

Her som ellers er det bedre med informasjon i forkant enn at den som sørget for gravferden gjør et noe uopplyst valg og i etterkant ser at en ville valgt annerledes om en kunne valgt på nytt. Informasjon ovenfor bør også videreformidles til gravferdsbyråene.

Det følger av revidert § 21 andre avsnitt i gravplassloven som trådte i kraft 1. januar 2021, at det kan tas avgift for bruk av anonym minnelund. Avgiften kan variere mellom minnelundene i kommunen.3 Avgiften fastsettes av kommunen etter forslag fra gravplassmyndigheten.4

Teksten er oppdatert per 21. februar 2022.

1 Gravplassforskriften §§ 15 og 15a.

2 I hovedsak hentet fra Den norske kirkes nettside.

3 Orienteringingsbrev fra departementet til diverse instanser med gravplassmyndighet 26. juni 2020.

4 Gravplassloven § 21 andre avsnitt.