Begjæring om gravlegging fremsettes av den som sørger for gravferden

Begjæring om gravlegging fremsettes av den som sørger for gravferden.1 Ofte benyttes skjemaet Begjæring om gravlegging og/eller kremasjon.2 Den som sørger for gravferden skal signere, og er derfor ansvarlig for informasjon gitt i skjemaet. Dette gjelder selv om eksempelvis et gravferdsbyrå har fylt ut skjemaet for øvrig.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemarks generelle anbefaling er at man benytter dette skjemaet ved begjæring om gravlegging. Skjemaet skal være datert og underskrevet av den som sørger for gravferden.

Rutine knyttet til å sjekke status død i folkeregisteret

Departementet har i rundskriv Q-05/2023 uttalt seg om ansvaret gravplassmyndighetene og krematoriene har for å sjekke status død i folkeregisteret. Her skriver departementet blant annet dette:

Sjølv om det ikkje framgår uttrykkeleg av gravplassloven eller gravplassforskriften, er det etter departementets syn rimeleg om gravplasstyresmakta og/ eller krematoriet kontrollerer avlidnes status i Folkeregisteret før gravleggjing og kremasjon, t.d. som ledd i handsaminga av meldinga om gravleggjing/ kremasjon («begjæringsskjemaet»).

Vi viser til rundskrivet for videre omtale.

Rutine knyttet til om rett person sørger for gravferden

Det er nok ofte en del tilfeldigheter som avgjør hvem som opptrer som ansvarlig for gravferden. De etterlatte bør allerede fra start ha et gjennomtenkt forhold rundt hvem som formelt sett skal ha rollen som ansvarlig for gravferden.

Om gravplassmyndigheten vet eller ser at noen urettmessig sørger for gravferden til fortrengsel for andre som har/skulle hatt denne retten, anbefaler vi at gravplassmyndigheten gjør en konkret vurdering av hvordan situasjonen bør håndteres. For et slikt tilfelle gjøres det oppmerksom på at lokal gravplassmyndighet har tilgang på taushetsbelagte opplysninger i folkeregisteret, jf. gravplassloven § 23 fjerde avsnitt. Dersom det oppstår uenighet mellom de etterlatte om hvem som skal sørge for gravferden, er det kommunen som treffer nødvendig avgjørelse.

Lokal gravplassmyndighet og skjemaet om begjæring om gravlegging og/eller kremasjon

Når lokal gravplassmyndighet mottar skjemaet om begjæring om gravlegging og/eller kremasjon, må forvaltningen sørge for at det er tilstrekkelig informasjon til å gjennomføre gravlegging i henhold til regelverket. Er det behov for mer informasjon, må dette etterspørres.

Når gravplassmyndigheten har mottatt all informasjon som er nødvendig for å gjennomføre gravlegging i henhold til regelverket, er det klare utgangspunktet at gravplassmyndigheten skal legge begjæringen til grunn for gravleggingen. Om ikke all nødvendig informasjon er med, må det fylles ut en ny begjæring. Alternativt må den som sørger for gravferden som et minimum gi en skriftlig bekreftelse på endringen i begjæringsskjemaet.

Når alt er ferdig fylt ut, er altså det klare utgangspunktet at gravplassmyndigheten skal legge begjæringen til grunn for gravleggingen. En kan se for seg unntak der gravplassmyndigheten uten å gjøre noen undersøkelser vet eller ser noe galt eller feil med eller rundt gravleggingen/kremasjonen som er begjært, eksempelvis at den som sørger for gravferden urettmessig utøver denne retten til fortrengsel for en annen som klart stod nærmere avdøde.

Lokal gravplassmyndighet og undersøkelse av om avdøde var fester

Det er ikke alltid slik at den som sørger for gravferden har oversikt over om avdøde var fester av grav som avdøde ønsket å bli gravlagt i. Det er i alle fall hensiktsmessig at forvaltningen gjør et søk i gravregisteret for å undersøke om avdøde var fester av grav i den aktuelle kommune. På den måten kan man unngå uheldige situasjoner. Vi presiserer at det nødvendigvis ikke er slik at avdøde skal gravlegges i grav han/hun selv festet. Den som sørger for gravferden avgjør om en grav som avdøde selv festet skal benyttes eller ikke.

Teksten er oppdatert per 1. juni 2023.

1 Gravplassloven § 11.

2 Skjemaet gis ut av departementet og ligger på signform.no/dss.