Tønsberg gamle kirkegård med Mariakapellet. Foto: Daniel Korslund / Statsforvalternes fellestjenester

Hovedregel og unntak om bruk av kiste

Hovedregelen er at kiste skal benyttes ved gravlegging og kremasjon.1 Fra 1. januar 2013 kom det inn et unntak om at når særlige grunner tilsier det, skal gravplassmyndigheten gi tillatelse til gravlegging uten kiste.2 Det følger av rundskriv at bestemmelsen først og fremst er begrunnet i de hensyn som ligger til grunn for første avsnitt i gravplassloven § 1, hvor det heter at gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn.3 Det følger av rundskrivet at ønsket om å fravike kravet om kiste ved gravlegging også kan være begrunnet i andre forhold.

Gravplassmyndigheten kan sette vilkår for tillatelsen. Bakgrunnen for denne muligheten til å stille vilkår, er å sikre at gravlegging uten kiste skjer på en forsvarlig måte, og for å ivareta hensynet til de som arbeider på gravplassen.4 Et eksempel på vilkår er at de etterlatte selv fyller igjen graven.

Gravplassmyndighetens vedtak om å gi eller nekte tillatelse til gravlegging uten kiste, samt vilkårene for en eventuell tillatelse, kan ikke påklages, jf. gravplassforskriften § 28 andre avsnitt siste setning.

Når det gjelder kremasjon, er det ikke unntak fra regelen om at kiste skal benyttes.

Teksten er oppdatert per 31. mars 2021.

1 Gravplassforskriften § 28 første avsnitt.

2 Gravplassforskriften § 28 andre avsnitt første setning.

3 Rundskriv P-12/2012 av 18. desember 2012 om endringer i gravferdsforskriften.

4 Rundskriv P-12/2012 av 18. desember 2012 om endringer i gravferdsforskriften.