Krav til kiste følger av gravplassforskriften § 29:

§ 29. Krav til kiste

Materialer og utstyr som brukes på eller i kiste skal være nedbrytbart i jord innen den fredningstid som gjelder for gravplassen, og skal dessuten kunne brennes i kremasjonsovn uten å avgi skadelige gasser eller gi skade på ovn. Ved innsetting i kremasjonsovn skal kiste tidligst antenne etter 10 sekunder ved en temperatur på 700°C.

Kiste skal være forarbeidet av trevirke. Den skal ikke være lengre enn 230 cm, bredere enn 78 cm og høyere enn 60 cm inkludert håndtak og føtter. Det skal være minst fire føtter med høyde 5 cm.

Kiste skal ha lokk som skal være falset. Det skal kunne festes sikkert til kisten og dessuten være lett avtagbart. Kistelokket skal tåle en manns belastning, dvs. 1100 N fordelt på 300 x 100 mm flate. Kiste skal tåle belastningen ved normal gjenfylling av grav. Kistens bunn skal være vanntett.

Kiste med innvendig svøp og fyllstoffer skal ikke gi mer enn 1 liter ukomprimert aske.

Når hensynet til sikkerhet ved krematoriet eller andre særlige grunner tilsier det, kan krematoriemyndigheten fravike dimensjonskravene i annet ledd eller stille krav til kiste utover det som fremgår av bestemmelsen. 

Materialkravet i § 29 andre avsnitt første setning kom inn 1. januar 2003 og erstattet en tidligere opplisting av materialkrav. Departementet uttalte i den forbindelse:1

Etter departementets syn er det ikke nødvendig å beholde den opplistingen av materialkrav bestemmelsen oppstiller i dag. Det sentrale er at en kiste skal være laget av trevirke, være lett nedbrytbar og kunne brennes i kremasjonsovn uten å avgi skadelige gasser eller gi skade på ovn. Dette innebærer blant annet forbud mot oljebaserte malinger og lakktyper som kan forårsake eksplosjonsartet tenning under innsetting i kremasjonsovn. (…)

Departementet har uttalt at krematoriemyndigheten kan avvise kister for kremasjon dersom de mener at kisten ikke fyller kravene til sikkerhet, eller det er andre hensyn som tilsier at kremasjon ikke kan utføres.2 Departementet har også uttalt at det må være anledning for krematoriet til å fravike forskriftens dimensjonskrav til kiste, for eksempel i de tilfellene kistene må være større enn maksimal bredde, og krematoriet har mulighet til å brenne større kister.3

Punktet i § 29 om at krematoriemyndigheten kan stille krav til kiste utover det som fremgår av bestemmelsen, innebærer i ytterste konsekvens at et krematorium kan nekte å ta imot kister selv om de er innenfor dimensjonskravene, eksempelvis dersom kisten ikke passer inn i ny kremasjonsovn. Dette må imidlertid være når hensynet til sikkerhet ved krematoriet eller andre særlige grunner tilsier det.

imaget1ryf.png

Regulering av kister som ikke oppfyller kravene følger av gravplassforskriften § 30:

§ 30. Kiste som ikke fyller kravene

Dersom avdøde er lagt i en kiste som ikke kan kremeres, skal den som sørger for gravferden gis anledning til å legge avdøde i en annen kiste som fyller kravene, slik at kremasjon kan skje.

Gravplassmyndigheten kan gi tillatelse til at kiste som ikke kan kremeres gravlegges. I tilfelle skal kisten om nødvendig gis 1,5 meter jordoverdekning eller graven belegges med uendelig fredning. gravplassmyndigheten kan sette vilkår for tillatelsen.

Det vil normalt være gravferdsbyrået eller deres hjelpere som utfører omlegging til ny kiste for den som sørger for gravferden der dette er aktuelt. Utførende person må være klar over forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet (herunder smitte og hygiene), og nødvendig autorisasjon for å gjøre denne type arbeid må foreligge.

Vi anbefaler normalt å fjerne sinkkister og andre forseglinger også ved jordbegravelse, for å sikre nedbrytning i størst mulig grad, med mindre hensynet til helse, miljø og sikkerhet tilsier noe annet.

Der gravplassmyndigheten har gitt tillatelse til gravlegging etter § 30 annet avsnitt, vil i praksis gravlegging på nederste nivå i en grav med dobbel dybde kunne være hensiktsmessig.

Teksten er oppdatert per 31. mars 2021.

1 Rundskriv V-23b-02 av 11. desember 2002 om endringer i forskrift til gravferdsloven.

2 Rundskriv P-12/2012 av 18. desember 2012 om endringer i gravferdsforskriften.

3 Rundskriv P-12/2012 av 18. desember 2012 om endringer i gravferdsforskriften.

4 Standardiseringsutvalgets vedtekter § 7, jf. § 1.