Her gjennomgås regler i gravplassloven og -forskriften som angår den praktiske gravleggingen. Om selve graven og tilrettelagte graver, se denne gravplassveilederens bolk om graven.

Gravplassmyndigheten må ta hensyn til gravplassloven § 1 første avsnitt om at gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn. Eksempelvis kan det tenkes at de etterlatte av religiøse grunner ønsker å fylle igjen graven selv.  Å utvise fleksibilitet i tråd med de etterlattes ønske må ikke gå på bekostning av sikkerhet.1

Gravplassforskriften § 12 sier at grav skal åpnes så nær gravlegging som mulig og lukkes umiddelbart etter gravlegging. Generelt anbefaler vi at kistegraven åpnes dagen før for å se om nedbrytning har skjedd (ved gjenbruk) og om forholdene ellers ligger til rette for gravlegging i den aktuelle grav. Dersom en kistegrav blir stående åpen før gravlegging, skal åpningen sikres forsvarlig.2

Etter gravplassforskriften § 12 skal en representant for gravplassmyndigheten være til stede under gravlegging.3 Det er nok særlig sikkerhetshensyn som utløste en slik regel.4 Regelen er imidlertid generell og er ikke etter sin ordlyd begrenset til å gjelde kistegravlegging. Der det er prest fra Den norske kirke som forretter gravferdsseremonien, er det vanskelig å se for seg at vedkommende kan regnes som representant for gravplassmyndigheten.5 Her ser man for seg at en gravplassarbeider skal være til stede.

Rammen for denne gravplassveilederen er i stor grad gravplassloven med forskrifter. Det betyr ikke at ikke andre lover er relevante. Vi har i rådgivningen pekt på behovet for at to personer er til stede ved åpning og lukking av grav under henvisning til arbeidsmiljøloven med forskrifter.

vårt utkast til mal for forskrift om gravplassvedtekter er det forslag til bestemmelse om grav og gravminne. Her er det foreslått regulering av håndtering av jord, tilsåing, planering og oppsetting av gravminne.

Tidligere benyttet grav kan bare brukes på nytt når det ikke finnes annet enn grove knokler og kisterester etter tidligere gravlegging. Slike rester skal graves ned i bunnen av graven før ny gravlegging.6 Dette gjelder ikke verdigjenstander som er å regne som løse kulturminner etter kulturminneloven § 12.

Av gravplassforskriften § 12 siste avsnitt følger det at bare levninger etter mennesker kan gravlegges på gravplass. Gravplassforskriften § 12 siste avsnitt tydeliggjør at kjæledyr ikke kan gravlegges på gravplass som faller inn under gravplassloven.7

Teksten er oppdatert per 21. juni 2022.

1 Høringsnotat om endringer i gravferdsforskriften av juni 2012 s. 15 og rundskriv P-12/2012 av 18. desember 2012 om endringer i gravferdsforskriften.

2 Gravplassforskriften § 12 andre avsnitt andre setning.

3 Gravplassforskriften § 12 andre avsnitt tredje setning.

4 Høringsnotat om endringer i gravferdsforskriften av juni 2012 s. 15.

5 Prester er normalt ansatt av bispedømmerådet/rettssubjektet Den Norske Kirke (med organisasjonsnummer 818 066 872), som er et annet rettssubjekt enn aktuelle kirkelige fellesråd (eller kommune).

6 Gravplassforskriften § 12 tredje avsnitt andre setning.

7 Rundskriv P-12/2012 av 18. desember 2012 om endringer i gravferdsforskriften.