Gravplassloven § 4 andre ledd angår anlegg eller vesentlig endring av krematorium og lyder som følger:

Anlegg eller vesentlig endring av krematorium kan ikke skje uten tillatelse fra departementet. Departementet kan sette vilkår for tillatelsen og ellers gi forskrifter om drift og forvaltning av krematorier.

Skal man anlegge krematorium, må man altså ha tillatelse fra departementet. Det er ikke regulert hvem som kan opprette krematorium. Det vanligste i dag er at krematoriene driftes av et forvaltningsorgan. Loven setter imidlertid ikke dette som noen forutsetning. Eksempelvis kan et krematorium være drevet av et interkommunalt selskap.

Ved "vesentlig endring" av krematorium må man også ha tillatelse fra departementet. Vurderingen av hva som skal til for at noe regnes for en "vesentlig endring" er skjønnsmessig, men ordlyden i seg selv tilsier at det skal en del til.

Av praksis vises det til vurdering fra departementet i 2019 av om en endring var å regne som vesentlig. I saken var det snakk om en god del tekniske endringer i systemene og innendørs. Utvendig var det lagt opp til to nye utvendige skorsteiner på langsiden tre meter over tak samt ny utvendig akkumulatortank som var om lag 13 meter høy og 4 meter i diameter (nye renselinjer).

Til dette uttalte departementet:

Vår vurdering er at disse endringene av krematoriets tekniske innretninger som ikke vil synes for brukere av krematoriet og som i begrenset grad vil være synlige utendørs, ikke innebærer en vesentlig endring som trenger tillatelse fra departementet etter gravferdsloven § 4.

I denne saken kunne summen av tiltakene virke omfattende, men departementet kom altså til at det ikke var tale om en "vesentlig endring". Om endringene synes for brukere av krematoriet eller er synlige utendørs, tillegges vekt i vurderingen av om det foreligger en "vesentlig endring". Installering, utskiftning eller fjerning av ovner vil være vesentlige endringer, har departementet skrevet i en annen sak.

Omtalen over omhandler tillatelse etter gravplassloven § 4. I tillegg kan det være nødvendig med tillatelse blant annet etter forurensningsloven og plan- og bygningsloven.

Teksten er oppdatert per 31. mars 2021.