Gravplassloven er ikke til hinder for at den som sørger for gravferden kan frasi seg dette ansvaret før gravferden er avsluttet. Dette kan imidlertid ikke frasies til fordel for en bestemt etterlatt.1 De etterlatte må igjen identifisere hvem som skal være ansvarlig for gravferden, og gravplassloven § 9 gjelder. Først ved en eventuell uenighet blant de etterlatte om hvem som skal sørge for gravferden, treffer kommunen nødvendig avgjørelse

Teksten er oppdatert per 31. mars 2021.

1 Ot.prp.nr. 64 (1994-1995) s. 63.