Særlig om luftstrekk og gravplass

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har samarbeidet med Gravplassrådgiver om et informasjonsskriv om temaet. Her er deler av informasjonsskrivet som ble sendt fra Gravplassrådgiver til kirkelige fellesråd, menighetsråd i kommuner med et sokn og kommuner med kommunal forvaltning 3. februar 2017:

Lovgrunnlaget

Forskrift til gravferdsloven (glf) har i § 7 en bestemmelse om at ingen former for luftstrekk kan krysse gravplass. Dette omfatter både høyspenningsanlegg og lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (fef) ligger under el-tilsynsloven. Denne forskriften retter seg mot eiere av luftledningsanlegg, som hovedsakelig er kraft- og nettselskap (everk). I forskriftens (fef) kapittel 2 og § 2-[1]7 ligger en bestemmelse om at anlegg skal ikke være unødig skjemmende, sjenerende eller skadelig på omgivelsene. I kapittel 6 og § 6-4 er det bestemmelser om høyspenningsledningers avstander, kryssinger og nærføringer til omgivelser. Det er oppgitt minsteavstander i horisontal retning for gravplasser til 6 m (+ et spenningsavhengig tillegg) i veilederen til forskriften (fef). Det er ikke noen tilsvarende bestemmelse for elektriske lavspenningsanlegg i forskrift om elektriske forsyningsanlegg.

Hensikten med regelverket

Hensikten med regelverket for el-tilsyn er hovedsakelig helse, miljø og sikkerhet. Eier av ledningsanlegget må også ha rask og effektiv tilgjengelighet om det oppstår skader, noe som kan være utfordrende når luftstrekk krysser gravplass.

Når det gjelder avstandskravet til gravplass er i tillegg verdighet og estetikk viktig kriterier for å ivareta gravplassens egenart. De estetiske utfordringene vil kunne være like store for både høyspenningsanlegg og lavspenningsanlegg.

Nyanlegg og utvidelse av gravplass

Ved anleggelse av ny gravplass og utvidelse av gravplass skal bestemmelser i forskrift til gravferdsloven og forskrift til elektriske forsyningsanlegg legges til grunn. Det vil si at hverken høyspenningsanlegg eller lavspenningsanlegg kan krysse gravplass. Høyspenningsanlegg skal ligge minst 6 m (+et spenningsavhengig tillegg) fra gravplassens grense. For lavspenningsanlegg er det ingen minsteavstand, men det anbefales å finne gode løsninger som ivaretar gravplassens egenart. Eier av ledningsanlegg, som oftest lokalt kraft- og nettselskap (e-verk), bør kontaktes i de tilfeller man er i tvil om nyanlegg og utvidelser vil føre til avvik fra regelverket.

Eksisterende gravplasser

Der høyspenningsanlegg krysser eksisterende gravplass eller ligger nærmere gravplass enn minsteavstanden, bør planlagt arealbruk i denne sonen ta hensyn til dette ved vesentlig endring av gravplass. Det vil si at det ikke legges nye graver, gravfelt og minnelunder i konflikt med avstandskravene. For lavspenningsanlegg bør en skjønnsmessig vurdering i forhold til avstand legges til grunn ved plassering av nye tiltak.

For gravplasser der eksisterende høyspenningsanlegg og lavspenningsanlegg oppleves som problematiske i forhold til estetikk og verdighet bør aktuelle tiltak for å utbedre forholdene på sikt vurderes. Dette kan være omdisponering av områder som er i bruk til graver eller skjermende tiltak.

Teksten er oppdatert per 30. mars 2021.