I gravplassforskriften stilles det krav til grunnvann og drenering m.v.:

§ 8. Grunnvann og drenering m.v.

Høyeste grunnvannsstand i gravfelt skal ligge minst 0,3 meter under kiste eller urne. Drensledninger i gravfelt skal legges i egen trasé av minst 1 meters bredde mellom gravrekkene. Drensledninger med tilbehør skal være av høy kvalitet og skal være tilgjengelige for inspeksjon og spyling.

På et gravfelt som er tatt i bruk, kan det bare legges nye drensledninger når det er godkjent av statsforvalteren.

Rør i bakken til vann, avløp mv. og lav- og høgspenningskabler skal legges i vegtraseer eller i egne traseer utenom gravfelt.

Drensledninger i egen trase som reguleres i første avsnitt andre setning er nødvendig for å kunne komme til ved behov for reparasjon og utskifting uten at tiltaket kommer i konflikt med graver som er tatt i bruk.

Første og siste avsnitt har vært i gravplassforskriften siden den kom i 1997. Andre avsnitt kom inn i bestemmelsen i 2013 og i rundskriv P-12/2012 utdypes regelen:1

På en del gravplasser ønsker man å drenere for å bøte på problemet med at grunnvann siver inn i kistegraven når den åpnes eller etter at den er åpnet. På grunn av liten avstand mellom rekkene kan dette fort komme i konflikt med eksisterende graver. For å sikre at alle forhold er nøye vurdert før drenering foretas, kreves en særskilt godkjenning av bispedømmerådet før drenering kan utføres på et gravfelt som er tatt i bruk. Departementet vil understreke at det skal foreligge et uttrykkelig behov, og denne løsningen skal anses som eneste mulighet før en eventuell stengning for kistegravlegging, jf. merknadene til forskriften § 5.

Godkjenningsmyndigheten etter andre avsnitt ligger hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for hele landet.

Når det gjelder andre rør og ledninger må disse legges utenom gravfeltene. Det naturlige er ofte å legge disse i veier slik at de er lett tilgjengelige. Når det gjelder rør og ledninger som ikke betjener gravplassen, bør disse i størst mulig grad legges utenfor gravplassen.

Teksten er oppdatert per 30. mars 2021.

1 Av rundskrivet følger det også at plassering av drensrør på områder som ikke er i direkte berøring med gravene, ikke krever godkjenning av statsforvalteren.