Gravplassmelding er ikke regulert i gravplassloven eller gravplassforskriften. Å utforme en gravplassmelding er ikke påbudt, og hva en gravplassmelding er, er ikke rettslig definert. Vi definerer en gravplassmelding som en samlet melding om status for gravplassene i en kommune og en plan for utvikling av disse. Følgende er blant hva som kan inngå i en gravplassmelding:

  • En vurdering av gravplassene i kommunen, vurderingstemaer er blant annet kulturminneaspekter (vern/bevaring), om gravplassene er parkmessig, universell utforming, belysning, vedlikeholdsetterslep, kunst- og design på gravplassen.
  • Vurdering av ulike tros- og livssynssamfunns behov og rettigheter vedrørende gravplass.
  • Vurdering av arealbehovet for gravplassene i kommunen fremover.
  • Planlagte utbedringer og utvidelser på eksisterende gravplasser og ev. nyetableringer fremover.

En gravplassmelding vil kunne være et nyttig verktøy for å sikre en helhetlig oversikt over status og behov framover. Dessuten vil den kunne være et nyttig redskap for egen forvaltning. En slik melding vil også være et nyttig redskap overfor kommunen særlig når det gjelder økonomi og arealplanlegging.

Normalt vil det være hensiktsmessig at gravplassmyndigheten, gjerne i samarbeid med en konsulent, utarbeider planen. Det kan imidlertid også være hensiktsmessig å holde kommunen og statsforvalteren, ved Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, involvert.

Det er mulig å se for seg at det utarbeides en egen kommunedelplan om temaet gravplass etter plan- og bygningsloven § 11-1 tredje avsnitt.

Teksten er oppdatert per 29. mars 2021.