Med gravplassforskriften som kom i 1997 kom en regel om at "[r]ullestolbrukere skal så langt det er mulig sikres lett adkomst til kirkegård". Denne ble avløst av et nytt andre avsnitt i § 7 i gravplassforskriften i 2013:

Gravplassen skal tilrettelegges etter gjeldende regler for universell utforming.

rundskriv P-12/2012 utdypes regelen:

Forskriften tilpasses de generelle kravene til universell utforming og tilgjengelighet som til enhver tid følger av diskriminerings- og tilgjenglighetsloven, plan- og bygningsloven og Byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Gravplass er å regne som uteområde rettet mot allmennheten og skal sammen med publikumsbygninger og arbeidsbygninger, være universelt utformet i samsvar med forskrifter gitt av Kommunal- og regionaldepartementet, jf. plan- og bygningsloven §§ 28-7 og 29-3. I Byggteknisk forskrift kapittel 8 er nærmere krav til uteareal omtalt, blant annet adkomst og parkering.

Plan- og bygningslovens krav til universell utforming gjelder ved nybygging og nyanlegg av gravplass, samt søknadspliktig ombygging og omlegging av eksisterende uteareal og bygninger.

Byggteknisk forskrift som nå gjelder omtales gjerne som TEK17.1

Universell utforming er et omfattende tema som berører mange fagområder.2

Teksten er oppdatert per 8. april 2021.

1 Til slike regler finnes det gjerne nasjonale standarder. Per april 2021 finnes det ikke relevant nasjonal standard som knytter seg til TEK17. Det finnes en standard NS11005, men den knytter seg til TEK10 (byggteknisk forskrift av 2010). Direktoratet for byggkvalitet har veiledning til byggteknisk forskrift (TEK17).

2 Det er blant annet også regulert i likestillings- og diskrimineringsloven kapittel 3.