I gravplassforskriften reguleres adferd på gravplass:

§ 9. Adferd på gravplass

Opphold, ferdsel, arbeid og andre handlinger på gravplass skal skje på en sømmelig og minst mulig støyende måte, slik at det ikke virker støtende på noen.

Besøkende skal såvidt mulig ferdes gående. Hunder skal føres i bånd.

Bakgrunnen for bestemmelsen har blant annet med å gjøre at ferdsel på gravplassen foregår under andre forutsetninger enn ellers i samfunnet.1

På slutten av dokumentet med vårt utkast til mal for forskrift om gravplassvedtekter er det tatt inn tekst om ordensregler:

"På gravplassen kan det settes opp ordensregler. Så lenge slike regler er av lite inngripende karakter, regnes de ikke som forskrifter, og da er det ikke naturlig å ta slike regler inn i gravplassvedtektene. Her er et utkast til ordensregler:

Regler om orden, adferd og sikkerhet

Opphold, ferdsel, arbeid og andre handlinger skal skje minst mulig støyende og ikke virke støtende.

Gravminner kan velte. Det må derfor vises forsiktighet.

Mindre barn må være under tilsyn av voksne.

Merknad: Gravplassmyndigheten bør også vurdere om eldre barn kan ha adgang uten tilsyn av voksne der ustø gravminner er et gjentagende problem på gravplassen (for eksempel ved tele).

Hunder skal føres i kort bånd (maks. 2 meter).

Det skal vises hensyn ved gravferder.

Avfall skal kildesorteres og legges i avfallsbeholdere. Utstyr som vannkanner, spader og raker skal henges tilbake på plass.

Gravplassens porter skal holdes lukket."

 

Ordensregler for gravplassen bør fremgå av skilt som settes opp ved inngangene til gravplassen.

Teksten er oppdatert per 20. desember 2023.

 1 NOU 1989:7 Den lokale kirkes ordning vedlegg 2 (s. 322 i NOU-publikasjonen).