Tønsberg gamle kirkegård med Mariakapellet. Foto: Daniel Korslund / Statsforvalternes fellestjenester

Om godkjenning av gravminne i gravplassforskriften

§ 25. Godkjenning

Gravplassmyndigheten skal godkjenne gravminne og fundament før det settes opp på gravplassen.

Gravminnet skal plasseres på anvist plass ved merkepinne plassert i fundamentets bakre midtpunkt.

I forbindelse med en endring av bestemmelsen 01.01.2013 skrev departementet følgende i rundskriv P-12/2012 av 18. desember 2012 (vi har omskrevet slik at rett navn på instans ("gravplassmyndigheten") benyttes):

Det vil være opp til … [gravplassmyndigheten] å etablere gode rutiner for praktisering av godkjenningsordningen i den enkelte kommunen. Departementet tar sikte på å utarbeide et søknadsskjema som vil kunne være til praktisk hjelp. For å lette arbeidet i forbindelse med montering av fundament og gravminne skal … [gravplassmyndigheten] sørge for å sette opp en merkepinne som viser hvor det bakre midtpunktet til fundamentet skal monteres. … [gravplassmyndigheten] må sørge for gode rutiner for plassering av merkepinner og at disse blir gjort kjent for gravminneleverandørene. Merkepinnen bør normalt være plassert innen 14 dager etter at … [gravplassmyndigheten] har mottatt søknad om godkjenning av gravminne.

[Gravplassmyndigheten] ... må være bevisst på sin rolle som forvaltningsorgan og godkjenningsmyndighet for gravminner. Denne rollen lar seg ikke forene med å formidle salg av gravminner.

Festeren eller den ansvarlige for fri grav har rett til å forsyne graven med gravminne. Dette innebærer at fellesrådet ikke kan nekte leverandør å montere gravminne selv. Vedtektene for gravplassen kan ha nærmere regler om at næringsdrivende som ønsker å utføre oppgaver på gravplassen, som for eksempel å montere gravminne, er avhengig av godkjenning fra fellesrådet. Alminnelige forvaltningsrettslige regler gjelder for fellesrådets myndighetsutøvelse.

I etterkant av dette har departementet utarbeidet et søknadsskjema som finnes her: https://signform.no/dss/statlige-blanketter?view=form&id=1091

For de aller fleste praktiske tilfeller må regelverket forstås slik at det er et krav om søknad. Gravplassmyndighetens avgjørelse må regnes som et enkeltvedtak som kan påklages.

Teksten er oppdatert per 31. mars 2021.