Den som sørger for gravferden sin rett til å utøve festerettigheter der fester dør er regulert i gravplassloven § 15 andre avsnitt:

Dersom avdøde hadde festet egen grav, kan den som etter § 9 har rett til å sørge for gravferden, utøve de rettighetene som er nødvendig for å gjennomføre gravferden.

Siden festeretten bare kan utøves av den som er fester, var det behov for en regel som tar sikte på den situasjonen som oppstår når festeren er død.1 I Ot.prp. nr. 64 (1994-1995) s. 65 heter det: "Det ligger imidlertid i sakens natur at enkelte av de rettighetene som er knyttet til festeretten, må utøves forholdsvis raskt om festeren selv skal kunne bli gravlagt i graven."

Den som sørger for gravferden overtar ikke gjennom dette festeretten.2 Overføring av feste ved festers død reguleres av gravplassloven § 16 andre avsnitt.

Teksten er oppdatert per 31. mars 2021.

1 Ot.prp. nr. 64 (1994-1995) s. 65.

2 Se også Hjorthaug, Torbjørn Backer (2016) "Kommentar til gravferdsloven" i Norsk lovkommentar, Gyldendal Rettsdata note 42 [lest: 22.11.2019].