Det er av og til uenighet om hvem som skal være fester, og gravplassmyndigheten blir involvert. En kan se for seg uenighet mellom A og B, der A står som fester, men B vil ha festeretten. I og med at A ikke ønsker å gi fra seg festeretten, er det kunstig å snakke om en overføring av feste etter gravplassloven § 16, og følgelig: Gravplassmyndigheten har ikke myndighet etter § 16 andre avsnitt til å treffe forvaltningsmessig vedtak om å frata noen et festeforhold mot deres vilje.

Det kan tenkes at gravplassmyndigheten har andre grunnlag for å kunne rydde opp i feil.

I unntakstilfeller kan det på nærmere angitte vilkår være at kommunen har myndighet til å avgjøre en slik uenighet dersom utgangspunktet for uenigheten er hvem som skulle ha vært ansvarlig for graven eller gravferden.

Teksten er oppdatert per 31. mars 2021.