Oversikt

Med minnelund forstås gravfelt på gravplass uten adgang til gravminne knyttet til den enkelte grav. I minnelund kan det anlegges både kiste- og urnegraver. Når det anlegges kistegraver, skal disse være minst 3 meter lange og minst 1,5 meter brede med mindre det er snakk om anonym kistegrav for dødfødte og barn under 1 år. Da er det tilstrekkelig at graven er minst 1,5 meter lang og 0,75 meter bred. Urnegrav på minnelund skal være minst 0,5 meter lang og 0,5 meter bred med plass for én askeurne.

Nedenfor omtales henholdsvis anonym og navnet minnelund. Her nevnes at anonym og navnet minnelund skal plasseres i atskilte felt. Vi presiserer også at det ikke er noen plikt til å anlegge minnelunder. Det er opp til den enkelte gravplassmyndighet å bestemme om man skal ha minnelund.

Anonym minnelund

Dersom det er både anonym og navnet minnelund på en gravplass, skal disse være adskilt i forskjellige gravfelt. Gravens plassering på anonym minnelund er bare kjent for gravplassmyndigheten. Grav på anonym minnelund har ingen ansvarlig.

Gravplassmyndigheten kan plassere minnesmerke på anonym minnelund, men det er ingen plikt til det. Minnesmerke skal godkjennes av statsforvalteren.1 Denne godkjenningsmyndigheten er lagt til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Navnet minnelund

Dersom det er både anonym og navnet minnelund på en gravplass, skal disse være adskilt i forskjellige gravfelt.

Ved navnet minnelund skal det plasseres minnesmerke med navn og data på de gravlagte. Departementet har uttalelser om navnet minnelund i rundskriv Q-05/2023. Blant annet modifiseres rundskriv P-12/2012 hvor det ble uttalt at man på minnesmerket setter opp navn og data på alle de gravlagte.

Minnesmerket skal være godkjent av statsforvalteren. Denne godkjenningsmyndigheten er lagt til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

På navnet minnelund kan grav festes etter fredningstidens utløp. Nærmere bestemmelser gis i gravplassens vedtekter.

I vårt utkast til mal for lokale vedtekter er det lagt inn forslag til bestemmelse om navnet minnelund. Vi presiserer at det må vurderes konkret om bestemmelsen er egnet i den aktuelle kommune. Utkast til bestemmelse med våre merknader lyder som følger:

 

11. NAVNET MINNELUND

Ved gravlegging i navnet minnelund påføres navn og data til avdøde på en navneplate på felles minnesmerke.

 

Alt. 1 Graver i navnet minnelund kan ikke festes etter fredningstidens utløp.

Alt. 2 Graver i navnet minnelund kan festes etter fredningstidens utløp på lik linje med andre graver på gravplassen.

Merknad: Alternativene over regulerer en annen tematikk enn alternativene under. Vi anbefaler at begge temaene reguleres.

Alt. 1 I navnet minnelund kan det festes en grav ved siden av. Dette gjelder også urnegrav, se definisjon av "urnegrav i minnelund" i § 2 Definisjoner. Ved feste av grav ved siden av betales det festeavgift fra det tidspunkt den første graven tas i bruk. Ved feste av grav ved siden av i navnet minnelund, vil ikke nødvendigvis gravene komme ved siden av hverandre, men navneplatene.

Alt. 2 I navnet minnelund kan det ikke festes en grav ved siden av.

 

Avgift for bruk av navnet minnelund betales fra det tidspunktet graven tas i bruk.

Merknad: Avgifter for bruk av navnet minnelund fastsettes av kommunen etter forslag fra gravplassmyndigheten, jf. gravplassloven § 21 andre ledd.

Gravplassmyndigheten har ansvar for felles beplantning og stell i minnelunden. Det er ikke anledning til å opparbeide eget plantefelt for grav i minnelund. Det kan legges ned blomster og tennes gravlys, så lenge dette er innenfor gjeldende regler om brannvern, på sted anvist av gravplassmyndigheten.

 

Videre har vi utarbeidet et informasjonsskriv om navnete minnelunder.

Teksten er oppdatert per 4. mai 2023.

1 Rundskriv P-12/2012 av 18. desember 2012 om endringer i gravferdsforskriften, sammenholdt med at statsforvalteren overtok bispedømmerådenes oppgaver fra 1. januar 2021.

2 Rundskriv P-12/2012 av 18. desember 2012 om endringer i gravferdsforskriften.