Tønsberg gamle kirkegård med Mariakapellet. Foto: Daniel Korslund / Statsforvalternes fellestjenester

Om dimensjoner på gravminne i gravplassforskriften

§ 23. Dimensjoner

Gravminne skal ikke være høyere enn 150 cm, bredere enn 85 cm og tykkere enn 60 cm, begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,2 m​3 og vekten ikke overstiger 300 kg.

På graver mindre enn 2,4 x 1,2 m skal gravminne ikke være høyere enn 80 cm, bredere enn 75 cm og tykkere enn 60 cm, begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,1 m​3 og vekten ikke overstiger 150 kg.

Ved anlegg og utvidelse av gravplass kan det fastsettes særskilte bestemmelser for gravminner i vedtektene for gravplassen.

Når særlige grunner tilsier det, kan gravplassmyndigheten i enkeltsaker fravike bestemmelsene i denne paragraf.

Før gravplassforskriften av 1997 var størrelse på gravminne regulert i lokale vedtekter, men nå er det altså regulert på nasjonalt nivå. Selv om bestemmelsen har overskriften dimensjonskrav, stilles det også krav til både volum og vekt. Første og andre avsnitt innebærer at det er ulike dimensjonskrav for kistegraver og urnegraver.

Formålet med å fastsette maksimaldimensjoner på gravminner har departementet uttalt at har vært å begrense antallet store gravminner på landets gravplasser.1 Maksimaldimensjonene virker fremover i tid og har ikke tilbakevirkende kraft på gravminner som allerede er satt opp. Gitt at formålet har vært å begrense antallet store gravminner på landets gravplasser, er det nærliggende å forstå bestemmelsen slik at særskilte bestemmelser med lavere dimensjonskrav fra før 1997 kan videreføres i lokale vedtekter.

Tredje avsnitt kom inn i forskriften fra 1. januar 2013 og innebærer at gravminnene nå kan bidra til et eget særpreg på nye gravplasser og ved utvidelser.2 Rundskriv P-12/2012 av 18. desember 2012 omtaler endringen slik (vi har omskrevet slik at rett instans ("Statsforvalteren i Vestfold og Telemark") og rett navn på instans ("gravplassmyndigheten") benyttes):

Ved anlegg og utvidelse av gravplass skal plan for gravplassen inneholde eventuelle særskilte bestemmelser for gravminner, jf. forskriften § 3 bokstav b. Slike bestemmelser må også fastsettes i vedtektene for gravplassen. Gravplassvedtekter skal godkjennes av … [Statsforvalteren i Vestfold og Telemark], jf. gravferdsloven § 21 første ledd. De sentralt fastsatte dimensjonsbegrensningene kan ikke fravikes i forbindelse med at et eksisterende gravfelt endres, for eksempel ved utarbeidelse av nytt gravkart. I enkeltsaker kan … [gravplassmyndigheten] fravike de sentralt fastsatte dimensjonsbegrensningene. Dette forutsetter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. [Statsforvalteren i Vestfold og Telemark] vil som klageinstans i enkeltsaker kunne sørge for en ensartet praksis.

Etter § 23 siste avsnitt kan gravplassmyndigheten i enkeltsaker fravike bestemmelsene i § 23. Eksempler på dette har vært ved gjenbruk av eldre gravminner, spesielle natursteiner eller kunstnerisk utformede gravminner.

Teksten er oppdatert per 31. mars 2021.

1 Dette fremgår blant annet av brev fra departementet til kirkegårdskonsulenten av 18.02.2004.

2 Selv om bestemmelsen kom inn i 2013 har det vært vanlig med særbestemmelser for enkelte gravfelt tidligere.