Etter gravplassloven opphører et feste når festetiden er ute, jf. gravplassloven § 18.1 Tilsvarende vil frigravsperioden opphøre ved periodens utløp, jf. gravplassloven § 19, jf. § 18.2 Det som sies i det følgende vil gjelde tilsvarende ved utløpet av frigravsperioden som ved utløpet av festetiden, jf. gravplassloven § 19.

Når man er i avslutningen av en festeperiode og festet ikke skal forlenges, legges det i lovforarbeidene til grunn at en grav vanligvis vil bli ryddiggjort av gravplassmyndigheten en tid etter festets opphør.3 Når festet opphører, følger det eksplisitt av gravplassloven § 18 at festeren "om mulig [skal] gis anledning til å fjerne gravminne og lignende innretning fra gravplassen". Av denne bestemmelsen følger det også at "[d]et som ikke er fjernet fra gravplassen innen seks måneder etter festets opphør, tilfaller gravplassen". Sagt med andre ord betyr det at dersom fester har fått varsel om utløp av feste og er gitt anledning til å fjerne gravminne og lignende innretning fra gravplassen og seksmåneders-perioden har gått, blir gravplassmyndigheten eier av gravminnet og lignende innretning som ikke er fjernet.

Dersom fester ønsker å overta gravminnet på en slettet grav til eget bruk, betaler festeren for fjerningen og transporten.4

Der gravplassmyndigheten legger opp til gjenbruk av gravminnet, er det viktig at navn og data fjernes fra gravminnet.5

Gravminne av kunstnerisk eller kulturhistorisk verdi skal om mulig bli stående på gravplassen.6 Dette er nærmere regulert i gravplassforskriften § 27 og er omtalt i denne gravplassveilederens del om gravplassen som kulturminne.

Unntak fra regelen om at et feste først opphører når festetiden er ute, vil kunne tenkes der den ene parten i en festeavtale har falt bort og ingen vil overta festet. (I slike tilfeller vil det også, etter en konkret vurdering, kunne være legitimt at gravplassmyndigheten lar gravminnet stå ut ev. fredningstid forutsatt at gravplassmyndigheten sørger for å følge opp gravminnet og graven i like stor grad som en fester måtte gjort. Dette innebærer normalt ikke en plikt til å ha plantefelt og stelle dette. Gravplassmyndigheten er ikke forpliktet til å være fester og påta seg kostnader for å rette opp eller vedlikeholde et gravminne når ingen etterlatte vil være fester. For noe mer om temaet, se departementsrundskriv Q-05/2022 pkt. 8.2 Gravminne utan ansvarleg.)

Mislighold etter gravplassforskriften § 26

I gravplassforskriften § 26 gis gravplassmyndigheten også mulighet til å fjerne gravminne utenom ved utløp av festetid:

§ 26. Ansvar

Eieren er ansvarlig for at gravminne ikke er i forfall, til sjenanse eller til fare for dem som ferdes på gravplassen. Når gravplassmyndigheten finner det nødvendig, skal eieren varsles med pålegg om å bringe gravminnet i overensstemmelse med de krav som er stilt i forskrift og vedtekter. Dersom eieren unnlater å etterkomme slikt pålegg eller det er uvisst hvor eieren befinner seg, kan gravplassmyndigheten sette i verk tiltak som er nødvendig for å bringe gravminnet i orden, herunder fjerne gravminnet.

Fjerning betyr ikke det samme som at gravplassmyndigheten overtar eiendomsretten og kan disponere over gravminnet som eier. I utgangspunktet skal man fortsatt regne fester som eier av gravminnet. Det kan være at denne henvender seg til gravplassmyndigheten, vil rette opp forholdet og gravminnet kan settes tilbake på graven.

Det kan imidlertid også skje at mange gravminner ble stående i årevis på lager uten at gravplassmyndigheten får kontakt med fester, noe som gir utfordringer i forhold til lagringskapasitet. På bakgrunn av et slikt tilfelle uttalte departementet følgende:7

Gravferdsforskriften sier ikke noe om hvor lenge gravplassforvaltningen har ansvar for å oppbevare gravminner som er fjernet med bakgrunn i § 26 siste punktum. Dette er heller ikke klargjort i forarbeider.

I Klingbergs bok er det under "Gravminner som fjernes" på s. 69 henvist til at et gravminne tilfaller gravplassforvaltningen når det har stått på lager i seks måneder og eieren ikke har gjort krav på det. Dette avsnittet retter seg imidlertid mot de tilfeller hvor frigravsperioden er over og graven ikke festes, eller når festeperioden går ut og avtalen ikke fornyes.

Vi vil mene at ansvaret for å oppbevare gravminnet går lenger i de tilfeller hvor det i fredningstiden er fjernet med bakgrunn i mislighold, jf. forskriften § 26, men det må vurderes konkret hvor lenge det er forsvarlig å oppbevare gravminnet. Bl.a. må hensynet til lagringskapasitet veies mot hensynet til de pårørende, omdømme og muligheten til å få tak i og varslet eier. Vi vil i denne sammenheng minne om at forvaltningene har tilgang på opplysninger fra Folkeregisteret og at det derfor alltid bør være mulig å lokalisere eiere av gravminner. Dersom adresseinformasjon fra Folkeregisteret brukes og eiere som har misligholdt sitt ansvar etter gjentatte varsler – også etter at gravminnet er satt på lager – ikke gjør krav på gravminnet eller gjør seg til kjenne, tilfaller gravminnet gravplassforvaltningen. Det er da opp til gravplassforvaltningen å bestemme om det skal bevares, tilbys for gjenbruk eller om det skal destrueres. Forut for dette bør det gå ut et endelig varsel som tydelig gir eier melding om hva som vil skje med gravminnet dersom eier ikke gir seg til kjenne innen en angitt dato.

Mislighold av betaling av festeavgift

Dersom festeavgift ikke betales, er nok utgangspunktet at man skal benytte de normale inndrivelsesordninger for avgifter/fordringer.

Teksten er oppdatert per 21. februar 2022.

1 Et feste kan fornyes dersom graven er holdt i hevd og fornyelse ikke vil vanskeliggjøre en forsvarlig drift av gravplassen, jf. gravplassloven § 14 tredje avsnitt siste setning.

2 Den som er ansvarlig for fri grav skal gis anledning til å feste graven ved fredningstidens utløp, jf. gravplassforskriften § 16 andre avsnitt.

3 Ot.prp. nr. 64 (1994-1995) s. 66.

4 Departementsrundskriv Q-05/2022 pkt. 6 Endring i gravplassforskrifta § 21 tredje ledd om betaling for fjerning av gravminne.

5 Gravplassforskriften § 21 siste avsnitt.

6 Gravplassloven § 18 tredje avsnitt.

7 E-post fra departementet til Gravplassrådgiver 18.02.2019. I e-posten vises det til "Klingbergs bok" som nærmere bestemt er Klingberg, Helge. Gravplassen – en håndbok, Stokke: E forlag, 2016.