Tilvisning av grav skjer etter gravplassloven § 7 første avsnitt. For graver som ikke har noen ansvarlig eller fester, er det i utgangspunktet opp til gravplassmyndighetens skjønn å avgjøre hvor det skal tilvises grav.1 Vedtak om tilvisning av grav er å regne som et enkeltvedtak.2 Forutsetningen for at noe er et enkeltvedtak er at noe faller innenfor definisjonen av "enkeltvedtak" i forvaltningsloven, og da må forvaltningslovens saksbehandlingsregler om enkeltvedtak følges.

Teksten er oppdatert per 15. juni 2022.

1 E-post fra departementet til Gravplassrådgiver 11. september 2015.

2 Se eksempelvis kommunal- og regionaldepartementets retningslinjer for statlig klagebehandling etter forvaltningsloven § 34 H-2103 av 13. juni 2000 kap. 6.