Det er ingen formålsbestemmelse i forvaltningsloven.1 Forhistorien viser at formålet var å gi mer betryggende regler for forvaltningens virksomhet.2 Det fremgår også av de enkelte bestemmelsene i loven, som rommer en rekke regler som beskytter borgeren/brukeren og hans eller hennes interesser.

En rekke saksbehandlingsregler i forvaltningsloven har til formål å legge til rette for riktige resultater.3 Regler som tar sikte på å opplyse saken, bidrar til dette – som for eksempel krav til utredning, forhåndsvarsling, aktiv informasjonsplikt og eventuelle andre regler om innhenting og foreleggelse av opplysninger. Det er også andre regler som bidrar til å oppfylle formålet om riktige og gode avgjørelser.

Forvaltningsloven bidrar også til andre verdier som at forvaltningen skal være åpen, tilgjengelig og forståelig, at borgerne/brukerne skal behandles hensynsfullt og at forvaltningen ikke skal være partisk eller korrupt. Reglene i forvaltningsloven som gir overordnede organer mulighet til å omgjøre underliggende organers avgjørelser, både med og uten klage, bidrar også til å rette opp feil og til å bygge tillit til forvaltningen som helhet.'

Det kan være greit å være klar over at også NAV har et saksbehandlingsrundskriv til forvaltningsloven utarbeidet med sikte på sitt ansvarsområde. Skatteetaten har også en gjennomgang av forvaltningsloven knyttet til ett av sine virksomhetsområder. Med forbehold om at NAVs og Skatteetatens veiledere gjelder andre områder enn gravplassforvaltning, vil disse kunne kaste et godt lys over forvaltningslovens bestemmelser.

Teksten er oppdatert per 10. mars 2021.

1 En del tekst i det følgende er hentet fra og inspirert av NOU 2019:5 Ny forvaltningslov kap. 10.

2 Øvrelid, Ragnhild. Rettsikkerhet eller demokrati? Innflytelse og kontroll i fullmaktslovgivningen, Oslo: Universitetsforlaget, 1984.

3 Se også Woxholth, Geir. Forvaltningsloven med kommentarer, 5. utg., Oslo: Gyldendal akademisk, 2011 s. 28.