Gravplasslov og -forskrift gir ikke gravplassmyndigheten noe ansvar for å etablere eller drifte bårerom eller kjølerom. I praksis har en god del av landets gravplassmyndigheter bårerom eller kjølerom. I en del tilfeller kan det også være tilgang på kjølerom andre steder, eksempelvis på sykehus eller kommunale omsorgsinstitusjoner.

I prinsippet har den som sørger for gravferden et ansvar for å ta vare på liket.1 Utgangspunktet i lovverket er at gravlegging skal skje raskt etter at dødsfallet har funnet sted. Etter gravplassloven er frister for gravlegging og levering av kiste til kremasjon senest 10 virkedager etter dødsfallet.

Spørsmålet om kjølerom var oppe i forbindelse med revisjon av gravplassloven i 2011.2 Dette resulterte i regelen i gravplassloven § 13 tredje avsnitt som innebærer at gravplassmyndigheten skal forkorte fristen for gravlegging/levering av kiste til kremasjon dersom vilkårene for oppbevaring tilsier det.

Vi anbefaler at gravplassmyndigheten utreder og koordinerer løsning for oppbevaring av kister i samarbeid med kommunen.

Teksten er oppdatert per 4. august 2023.

1 E-post fra departementet til Gravplassrådgiver 17. april 2015.

2 Denne og neste setning er i stor grad hentet fra e-post fra departementet til Gravplassrådgiver 16. april 2015.