Gravplasslov og -forskrift gir ikke gravplassmyndigheten noe ansvar for å etablere eller drifte bårerom eller kjølerom. I praksis har en god del av landets gravplassmyndigheter bårerom eller kjølerom. I en del tilfeller kan det også være tilgang på kjølerom andre steder, eksempelvis på sykehus eller kommunale omsorgsinstitusjoner.

I prinsippet har den som sørger for gravferden et ansvar for å ta vare på liket.1 Utgangspunktet i lovverket er at gravlegging skal skje raskt etter at dødsfallet har funnet sted. Etter gravplassloven skal kistegravlegging eller kremasjon skje senest 10 virkedager etter dødsfallet.

Spørsmålet om kjølerom var oppe i forbindelse med revisjon av gravplassloven i 2011.2 Dette resulterte i regelen i gravplassloven § 13 tredje avsnitt som innebærer at gravplassmyndigheten skal forkorte fristen for gravlegging/kremasjon dersom vilkårene for oppbevaring tilsier det.

Vi anbefaler at gravplassmyndigheten utreder og koordinerer løsning for oppbevaring av kister i samarbeid med kommunen.

Teksten er oppdatert per 31. mars 2021.

1 E-post fra departementet til Gravplassrådgiver 17. april 2015.

2 Denne og neste setning er i stor grad hentet fra e-post fra departementet til Gravplassrådgiver 16. april 2015.